กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
No pictures in gallery
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต

(วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน"

โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยพร แดงบรรจง นิติกรอัยการ สำนักงานอัยการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุบสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
No pictures in gallery
ประธานเปิดงาน The 1st Thai-Japan EV Strategic Workshop (T.T.V)

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง รถพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยนายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตัวแทนภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากบริษัท Fomm ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการสัมมนาฯดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ ดร.พิเชฐ ทดลองขับรถพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก พัฒนาโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TNI ร่วมกับบริษัท Fomm coparatin จัดแสดงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่12-19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร c ชั้น1 สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น

 
ประชุมผู้บริหาร วท.3/58 ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการนายกฯ 43 ประเด็น

(28 เม.ย.58) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุงรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 43 เรื่อง 

ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 15 เรื่อง ด้านสังคมจิตวิทยา 5 เรื่อง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 9 เรื่อง ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมติคณะ กรอ. 2 เรื่อง และอื่นๆอีก 12 เรื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าการดำเนินงานตามลำดับ
 
สำหรับประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแปรรูปยางพาราซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑานั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานการศึกษา กทม.เพื่อขอใช้พื้นที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เป็นศูนย์ทดสอบดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ในส่วนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เห็นควรให้เร่งจัดทีมงานทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบข่าวโดยสามารถกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็ว ให้จัดทำแผนการออกอากาศชี้แจ้งข้อมูลต่อประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยหรือช่องทางอื่นๆตลอดจนมอบคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลแถลงข่าวรอบ 6 เดือน โดยมอบกลยุทธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นๆอาจจัดกลุ่ม ( re-package ) ให้สังคมเห็นภาพได้ชัดขึ้น มีการระบุผลงานให้ออกมาในเชิงตัวเลข นอกจากนี้ให้บูรณาการจัดกิจกรรม Open House ของหน่วยงานในสังกัดที่สามารถรับรู้ได้ตลอดทั้งปี

ดูคลังภาพข่าวได้ที่นี่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/gallery/category/50.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4511--358-43-.html

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับนักบริหารระดับสูง

ดร. พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม  โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สามารถบริหารจัดการนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ อะ รอยัล เมอริเดียน

ดูคลังภาพข่าวได้ที่นี่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/gallery/category/49.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4509-2015-04-27-10-48-08.html

การระดมความคิด STEM Education : นโบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 ดร. พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ในงานสัมมนาระดมความคิด เรื่อง "STEM Education นโบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคน  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรับรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 3/2558

 วันนี้ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฝ่ายเลขาธิการร่วม) ผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

แถลงข่าวงานสงกรานต์

กระ ทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ เตือนใช้น้ำสาด แป้งนวล ดินสอพอง ต้องระวังส่ง 2 แอพพลิเคชั่น วางแผนจราจร-เตือนสติก่อนประมาท พร้อมผนึก สตช. และ ก.สาธารณสุข เสริมมาตรการ ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์ 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  8 เมษายน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง  และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ 
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4470-2015-04-08-05-41-59.html#sthash.wWko5CVp.dpuf
กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ เตือนใช้น้ำสาด แป้งนวล ดินสอพอง ต้องระวังส่ง 2 แอพพลิเคชั่น วางแผนจราจร-เตือนสติก่อนประมาท พร้อมผนึก สตช. และ ก.สาธารณสุข เสริมมาตรการ ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์
     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  8 เมษายน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง  และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์

กระ ทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ เตือนใช้น้ำสาด แป้งนวล ดินสอพอง ต้องระวังส่ง 2 แอพพลิเคชั่น วางแผนจราจร-เตือนสติก่อนประมาท พร้อมผนึก สตช. และ ก.สาธารณสุข เสริมมาตรการ ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์ 

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  8 เมษายน / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษมผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจจราจรกลาง  และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ 
- See more at: http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4470-2015-04-08-05-41-59.html#sthash.wWko5CVp.dpuf

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เดินตรวจเยี่ยมบูท และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ศปท.วท. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกฯ ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
ดร.พิเชฐ เตรียมปฏิรูปพัฒนากำลังคน มุ่งเพิ่มผลิตนักวิจัยด้าน วทน. หวังหลุดพ้นประเทศรายได้ปานกลาง

คลังภาพกิจกรรม

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป