กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
พิธีเปิดการประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยายาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ณ โรงแรมมูเว่นพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต 

ดูคลังภาพข่าวได้ที่นี่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/gallery/category/62.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4605--asean-cost69-.html

คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (Subcommittee on Space Technology and Applications: SCOSA)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากร (Subcommittee on Science and Technology Infrastructure and Resource Development: SCIRD)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Subcommittee on Marine Science and Technology:SCMSAT)
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Subcommittee on Sustainable Energy Research: SCSER)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Subcommittee on Biotechnology: SCB)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (Subcommittee on Material Science and Technology: SCMST)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Subcommittee on Microelectronics and Information Technology: SCMIT)
No pictures in gallery
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Subcommittee on Meteorology and Geophysics: SCMG)
คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Subcommittee on Food Science and Technology: SCFST)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป