กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วิศวกรรมย้อนรอย

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... Multi Feed-stock Gasification ด้วยวิธีการวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ ...
อังคาร, 04 กันยายน 2012
... นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การดำเนินโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของไทยดังกล่าว ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
... รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การดำเนินโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ...
พุธ, 28 มีนาคม 2012
... ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ...
อังคาร, 27 มีนาคม 2012
... นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานความสำเร็จของโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ...
จันทร์, 26 มีนาคม 2012
16. กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัวรถตัดอ้อยต้นแบบฝีมือคนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสร้างรถตัดอ้อย ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย โดยมี นางนิตยา  ...
พุธ, 21 มีนาคม 2012
... พร้อมส่งมอบแบบพิมพ์เขียวผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายมานพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ...
อังคาร, 30 สิงหาคม 2011
18. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้แก่ โครงการวิศวกรรมย้อนรอย คลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผลงานจากโครงการนี้ ยังไม่ได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางมากนัก  โดยเฉพาะผลงานที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการ ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
... พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้วยกิจกรรมสัมมนาหลากหลาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ  “นวัตกรรม อมตะ”  โดยนายวิกรม  กรมดิษฐ์  สัมมนาเทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอย  และการอบรมฝึกอาชีพหลายสาขา  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
... เป็นประธานในงานแถลงข่าว “โครงการวิศวกรรมย้อนรอยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย” (เนื่องในกิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการ BUSINESS MATCHING) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลสำเร็จของการทำโครงการวิสวกรรมย้อนรอย ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป