กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”

งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”

พิมพ์ PDF


     นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock” ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาและจัดทำต้นแบบที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์ในโรงผลิตไฟฟ้า ณ ห้องฟอร์จูน 1 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

 

     นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าของตัวเอง โดยใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตร เศษวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในชุมชน นำมาผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับชุมชน โดยได้มอบนโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนี้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ความสำคัญเป็นโครงการ Flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยี ที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ดี มีความเหมาะสมกับชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการนำร่อง และเป็นความร่วมมือที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้

 

     นอกจากนี้ นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังแสดงความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหากสามารถขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ ที่มีความพร้อมทั่วประเทศได้ ประชาชนในชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่า และมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมงบประมาณ ในการทำงานร่วมกัน และจะผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

 

     ด้านนางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย เทคโนโลยีแกสซิฟิเคชั่น ขนาด 1 เมกกะวัตต์ เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด ๑ เมกะวัตต์ และอนุมัติงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นงบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ

     ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบของโครงการในภาพรวมได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

     ระยะที่ 2 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ในวงเงิน 30 ล้านบาท เสนอขอรับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ที่สามารถใช้ชีวมวลที่มีความหลากหลาย (Multi Feed-stock) และลดปัญหาการทำงานของระบบทำความสะอาดแกสเชื้อเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดิน (Tar) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนา เทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับต่อการขยายผลโครงการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน 1 เมกกะวัตต์ ให้กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศในอนาคต

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จึงจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ด้วยวิธีการวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ สป.วท.จะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ ให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมทั้งศึกษาผลจากการใช้เครื่องต้นแบบในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และเป็นต้นแบบการขยายผลสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อื่นที่มีปริมาณชีวมวลที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าต่อไป
 

 

ภาพข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» งานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
» รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
» บูรณาการความร่วมมือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ
» ก.วิทย์ จับมือ ก.พลังงาน ร่วมผลักดันงานวิจัยพลังงานทดแทนสู้วิกฤติพลังงานโลก เพื่อลดปัญหาขาดแคลนพลังง
» บางจากฯ จับมือ สวทช. ร่วมพัฒนาวิจัยพลังงานทดแทน
» เทคโนโลยีมันสำปะหลังสู่ความหวัง...พลังงานทดแทน : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
» คณะผู้ตรวจราชการ ก.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป