กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล”

พิมพ์ PDF

          (23 มีนาคม 2555) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ย ชีวภาพจากชีวมวล โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ณ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

          นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานความสำเร็จของโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     

          “ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องจักรจากต่าง ประเทศในมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการซ่อมบำรุง ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อทดแทนการนำเข้า ลดดุลการค้าของประเทศ และหากพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในการลดต้นทุนการ ผลิตอีกด้วย”นางสาวเสาวณี กล่าว
             นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลพื้นฐานแบบแยกส่วน มากกว่าการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบ ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรกลจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินจำนวนมากในการนำเข้าเครื่องจักรกลต่างๆ ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครื่องมือ/เครื่องจักร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว

  

โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับ กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานที่พัฒนาสร้างโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกับ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด ซึ่ง ชุดเครื่องจักรดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องจักรย่อยจำนวน 4 สถานี ได้แก่
              1.  สถานีสับย่อยวัตถุดิบ ที่สามารถสับย่อยสูงสุด 28 ตัน/วัน ใช้ระบบสายพานลำเลียงสำหรับการขนถ่ายวัตถุดิบ และใช้ระบบตะแกรงที่สามารถถอดเปลี่ยนขนาดของรูตะแกรงได้ในการคัดแยกขนาด วัตถุดิบที่ผ่านการสับย่อยแล้ว
              2.  สถานีผสมวัตถุดิบ สามารถผสมวัตถุดิบที่สับย่อยแล้วในอัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน และมี Feed Screwสำหรับขนถ่ายวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
              3.  สถานีอบแห้งปุ๋ย สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการหมักด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตรา สูงสุด 20 ตัน/วัน และสามารถปรับตั้งอุณหภูมิควบคุมสำหรับการอบแห้งได้หลายค่า
              4.  สถานีคัดแยกขนาดปุ๋ย สามารถคัดแยกปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน โดยใช้ระบบตะแกรง โดยมีการคัดแยกเป็น 2 ส่วน คือ การคัดแยกหยาบและการคัดแยกละเอียด

            ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลทั้ง ระบบ มีราคาจำหน่ายประมาณ  15-25 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังการผลิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลนำไปใช้งานโดยอยู่ระหว่างการติดตั้งใช้งาน ณ จังหวัดปัตตานี โดยเป็นชุดเครื่องจักรที่พัฒนากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/ชั่วโมง หรือ 40 ตัน/วัน  (8 ชั่วโมงทำงาน/วัน)

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป