กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล”

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล”

พิมพ์ PDF

 

             (23 มีนาคม 2555) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ณ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


             นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานความสำเร็จของโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


             “ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศในมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการซ่อมบำรุง ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อทดแทนการนำเข้า ลดดุลการค้าของประเทศ และหากพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย” นางสาวเสาวณี กล่าว
             นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลพื้นฐานแบบแยกส่วน มากกว่าการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบ ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรกลจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินจำนวนมากในการนำเข้าเครื่องจักรกลต่างๆ ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครื่องมือ/เครื่องจักร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว


             โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานที่พัฒนาสร้างโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกับ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด ซึ่ง ชุดเครื่องจักรดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องจักรย่อยจำนวน 4 สถานี ได้แก่
              1.  สถานีสับย่อยวัตถุดิบ ที่สามารถสับย่อยสูงสุด 28 ตัน/วัน ใช้ระบบสายพานลำเลียงสำหรับการขนถ่ายวัตถุดิบ และใช้ระบบตะแกรงที่สามารถถอดเปลี่ยนขนาดของรูตะแกรงได้ในการคัดแยกขนาดวัตถุดิบที่ผ่านการสับย่อยแล้ว
             2.  สถานีผสมวัตถุดิบ สามารถผสมวัตถุดิบที่สับย่อยแล้วในอัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน และมี Feed Screw สำหรับขนถ่ายวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
             3.  สถานีอบแห้งปุ๋ย สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการหมักด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน และสามารถปรับตั้งอุณหภูมิควบคุมสำหรับการอบแห้งได้หลายค่า
             4.  สถานีคัดแยกขนาดปุ๋ย สามารถคัดแยกปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน โดยใช้ระบบตะแกรง โดยมีการคัดแยกเป็น 2 ส่วน คือ การคัดแยกหยาบและการคัดแยกละเอียด

             ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลทั้งระบบ มีราคาจำหน่ายประมาณ  15-25 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังการผลิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลนำไปใช้งานโดยอยู่ระหว่างการติดตั้งใช้งาน ณ จังหวัดปัตตานี โดยเป็นชุดเครื่องจักรที่พัฒนากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/ชั่วโมง หรือ 40 ตัน/วัน  (8 ชั่วโมงทำงาน/วัน)

ผู้ส่งข่าว นางสาวอรินยา จิตครองธรรม
เบอร์ติดต่อ 085 909 5599


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป