กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Meeting) ในการจัดทำภาพอนาคตสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ภายใต้โครงการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 17 กรกฏาคม 2015
...        2. กลไกการขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จออกไปในวงกว้าง          •   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีหลักฐานชัดเจน ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
... มีสมรรถนะขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่น และเปิดให้การรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาสาขาการรับรองสาขาใหม่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพระบบการดำเนินงานและขีดความสามารถของบุคคลากรและความร่วมมือด้านการรับรองบุคคลากรกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
การสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกลยุทธ์ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
พฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2013
... ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีมาตรฐานและมีความต่อเนื่อง สำหรับการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในระยะต้นนั้น ควรมีโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยเป็นแกนนำในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 25 กันยายน 2013
... สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้ำ เครือข่ายของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน คาดว่าจะมีผู้เข้าประชุมและเยี่ยมชมงานที่เป็นชาวต่างชาติ ...
อังคาร, 23 เมษายน 2013
... กระบวนการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนในหลายรูปแบบ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ...
จันทร์, 01 ตุลาคม 2012
...      2.1.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.2  การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ     2.2.1  การก่อสร้างที่มีการศึกษาออกแบบพร้อมแล้ว ...
พุธ, 25 เมษายน 2012
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับกลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
... การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและดำเนินการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ...
พฤหัสบดี, 15 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป