กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. เปิดการสัมมนาเรื่อง “อุทยานวิทยาศาสตร์กับการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย”

รมว.วท. เปิดการสัมมนาเรื่อง “อุทยานวิทยาศาสตร์กับการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย”

พิมพ์ PDF

   

 

           วันนี้ (15 กันยายน 2554) เวลา 09.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน บางกอก ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “อุทยานวิทยาศาสตร์กับการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย” พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ระบบนวัตกรรมภูมิภาคกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยมี ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร วท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม อาทิ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศ.ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท์ นายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน ให้การต้อนรับ

 

 

           โอกาสนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า แนวความคิดการเปลี่ยนประเทศให้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื้นฐานของสติปัญญา ความคิด ความเป็นจริงพิสูจน์ ในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ Knowledge based society สร้างวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ให้ Science & Technology ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผลักดันให้มีการวิจัยและพัฒนาออกไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อใช้แข่งขันในระดับโลก ความรู้ในการขับเคลื่อน Innovation Economics ในการสร้างประเทศ สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับมวลชนคนส่วนใหญ่ การสนับสนุนให้เกิด Domestic Economy เราต้องถอยกลับมา 1 ก้าว เพื่อดูคนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปถึงประชาชนเหล่านี้ให้ได้ วิธีการอันนำไปสู่ Innovation Economics รัฐบาลต้องเพิ่มงบประมาณในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องสร้างและเพิ่มนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเกิดขึ้น เช่น central lab, science park หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ลงทุนให้หน่วยงานทั่วไป หน่วยงานเอกชนใช้บริการ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานในปัจจุบันนี้

         

 

           ด้าน ดร.พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงการสัมมนาในครั้งนี้ว่า อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญ ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งและดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยปัจจุบันมีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีรวม 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

          ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบแนวทางการบริหารกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ ที่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2554 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า “กสอว.” มีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนและแนวทาง การพัฒนากิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ  กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึง พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการที่ขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่อาศัยความรู้และนวัตกรรม รวมถึง สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างมีเอกภาพ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) จัดการสัมมนาเรื่อง “อุทยานวิทยาศาสตร์กับการเพิ่มความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ นำเสนอทิศทาง การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและดำเนินการกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ประมาณ 300 คน

ข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

               กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               โทร.0 2333 3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร 0 2333 3834 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป