กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ก.พ.

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. โครงการเทศกาลเปิดฟ้า...ตามหาดาวรับลมหนาว
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... :  พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558 เชียงใหม่ 1, 23 พ.ย. / 14 ธ.ค. / 17, 30 ม.ค. / 14, 28 ก.พ. / 29 มี.ค. นครราชสีมา 14 ธ.ค. / 17 ม.ค. / 7, 28 ก.พ. / 7 มี.ค. ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เริ่ม 1 ธ.ค. 57– 1 ก.พ. 58 ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ      สำหรับนิทรรศการในส่วนของจิสด้านอกจากจะมีส่วนแนะนำภารกิจของจิสด้าแล้ว ยังมีนิทรรศการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
... เปิดตัวในไทยเป็นแห่งแรกของอาเซียน เริ่ม 1 ธ.ค. 57 – 1 ก.พ. 58 ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ           สำหรับนิทรรศการในส่วนของจิสด้า นอกจากจะมีส่วนแนะนำภารกิจของจิสด้าแล้ว ...
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
...  คุณสมบัติ      - มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้      - อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ...
พฤหัสบดี, 11 กันยายน 2014
45. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...             สำนักงาน ก.พ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นนโยบาย ...
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
46. ดร.พีรพันธุ์ (รมว.วท.)ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 2. การใช้ วทน.สู่ชุมชน โดยกลไกของ Otop และการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ        - โลกทัศน์นักวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
...  ของกลุ่มจังหวัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ...
พุธ, 02 มกราคม 2013
 ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...
จันทร์, 10 กันยายน 2012
... จากสำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรในการสัมมนา    ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2011
... เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป