กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โครงการเทศกาลเปิดฟ้า...ตามหาดาวรับลมหนาว

พิมพ์ PDF

 

โครงการเทศกาลเปิดฟ้า...ตามหาดาวรับลมหนาว

หลักการ/เหตุผล

    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่จะนำความรู้ความเข้าใจทางดาราศาสตร์ในการเข้าไปส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์โดยผ่านดาราศาสตร์ และเนื่องด้วยในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม เป็นช่วงของฤดูหนาวซึ่งสภาพอากาศและท้องฟ้าเหมาะสมกับการสังเกตวัตถุท้องฟ้าเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและหาชมได้ยาก  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดกิจกรรมดูดาวในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ตลอดจนเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนคนไทยที่สนใจดาราศาสตร์และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อีกด้วย

แนวคิด

   นำประชาชนสัมผัสประสบการณ์ตรงทางดาราศาสตร์ ผ่านกิจกรรมดูดาว แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีการดำเนินงาน

   เชิญชวนประชาชนสัมผัสประสบการณ์ชมดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ ฟังเรื่องเล่าจากดวงดาว อบอุ่นท้าลมหนาว NARIT เปิดทริปสัญจร รับสมัครคนรักดาวจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ท้องฟ้าใสกระจ่างยามค่ำคืน พร้อมเยี่ยมบ้านหอดูดาวฯ ที่เชียงใหม่ และนครราชสีมา

สถานที่  :  เชียงใหม่ และนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินการ  :  พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558

เชียงใหม่ 1, 23 พ.ย. / 14 ธ.ค. / 17, 30 ม.ค. / 14, 28 ก.พ. / 29 มี.ค.

นครราชสีมา 14 ธ.ค. / 17 ม.ค. / 7, 28 ก.พ. / 7 มี.ค.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   :  ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางดาราศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์ตรงในการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

เจ้าของโครงการ  :  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณจุลลดา ขาวสะอาด โทร.053-225-569-71 ต่อ 210, 081-881-3260

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป