กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิมพ์ PDF

 

"ข้าพระพุทธเจ้า...ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน

สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา

และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

           สำนักงาน ก.พ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้ข้าราชการได้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของ แผ่นดิน เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สำนักงาน ก.พ. จะได้เผยแพร่รณรงค์ให้ข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ได้รับทราบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนโดยนำมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมี "ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรวจสอบได้"

       พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า ถนนพรารามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

ดาวน์โหลดเอกสารถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ปี ๒๕๕๖

หนังสือถึงส่วนราชการ ส่วนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย  

เอกสารแนบ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุรางค์ / คุณชลารัตน์ โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๓๔ , ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๒๔

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป