กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ จ.เชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ จ.เชียงใหม่

พิมพ์ PDF


     

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และภาคเอกชน ในเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือตอนบนในภาพรวม” และมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในการวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและการปลูกป่าพื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ

 

 

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นาง สาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และภาคเอกชน ในเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือตอนบนในภาพรวม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกียวข้อง ณ ห้องเชียงแสน ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

       ต่อจากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางใน การปฏิบัติราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยการติดตามวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมไปถึงการติดตามโครงการปลูกป่าและพื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ

 

เขียนข่าว  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์
ภาพข่าว   นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร ๐๒-๓๓๓-๓๗๓๒

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» อพวช. ร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไต้หวันและสหรัฐฯ ชวนเยาวชนไทยสำรวจมลภาวะทางอากาศในรูปแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป