กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ISO

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... Alternatives” ในการประชุม Advisory Body Meeting on the ASEAN Science Fund (ABASF) ขณะนี้ยังไม่มีผลการประชุม 4. ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
... 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับปี 2558-2563 (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 2015-2020 - APASTI)   ประเทศไทยในฐานะประธาน Advisory ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
...  การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Advisory Body Meeting on                                             ...
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2015
... ได้แก่ 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฉบับปี 2558-2563 (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation 2015-2020 - APASTI) ประเทศไทยในฐานะประธาน Advisory ...
จันทร์, 18 พฤษภาคม 2015
...  (Advisory Body on the ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) 4. การประชุมคณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (Advisory Body of the ASEAN Science Fund: ABASF) 5. การประชุม ASEAN ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
...  ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เรียบเรียงโดย นางชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปัจจุบันนี้องค์กรภาครัฐ ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... โดยเครื่องมือดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะส่งเข้ารับการสอบเทียบยังห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในระบบคุณภาพของการสอบเทียบ ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
... ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ต่อ PCSO และหน่วยงานในจังหวัด โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัด หรือ PSA (Provincial Science Advisor) โดยมอบหมายหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนงานด้าน ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... จำนวน 665 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับห้องปฏิบัติการการสอบเทียบ จาก 3หน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 06 มีนาคม 2015
...  กล่าวว่า การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025  เป็นเรื่องที่สำคัญ  นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความสามารถทางวิชาการที่เป็นหลักแล้ว ยังเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการโดยผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ...
พฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป