กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กำหนดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69

พิมพ์ PDF

กำหนดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69

และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม Movenpick Resort and Spa Karon Beach จ.ภูเก็ต

 

กำหนดการประชุมของการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่

กำหนดการประชุม

ห้อง

21 พค. 2558

การประชุมหารืออาเซียน-เกาหลี 

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

21-22 พค. 2558

การประชุมเครือข่ายของกลุ่ม EU-ComMod Network 

 

Tamarind

22-23 พค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Talent Mobility ครั้งที่ 3

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

23 พค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โอกาสในการสร้างความร่วมมือว่าด้วยการนำแสงซินโครตรอนไป

ประยุกต์ใช้ผ่าน ASEAN Beamline             

Palm ll (5)

23-24 พค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ  SEA MODA                                                        โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Palm l (4)

23-24 พค. 2558

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยา

Teak Room (7)

24 พค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยระบบการจัดการน้ำในอาเซียน

Palm lll (6)

 

24 พค. 2558

การประชุมพิเศษว่าด้วยการพิจารณาร่างแผนปฏิยบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2558-2563

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

24 พค 2558

การประชุม เชิงนโยบาย ความร่วมมืออาเซียน-ยุโรป ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

Grand Ballroom l (1)  

24 พค. 2558

การหารือร่างเอกสารการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้

Palm ll (5)

25-26 พค. 2558

การประชุมกลุ่มเครือข่าย EU-ANEGER Network 

Tamarind

26 พค. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ว่าด้วยพลังงานชีวภาพอาเซียน

Palm lll (6)

 


 

TENTATIVE PROGRAM ON MONDAY, 25 MAY 2015

 

เวลา

กำหนดการ

ห้อง

9.00 –10.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

Grand Ballroom lI (2)

10.30  – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

11.00 – 12.30 น.

การประชุมกลุ่มย่อย 9 สาขาหลัก

          1. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Subcommittee on Food Science and Technology: SCFST)

          2. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Subcommittee on Meteorology and Geophysics: SCMG)

          3. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Subcommittee on Microelectronics and Information Technology: SCMIT)

          4. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (Subcommittee on Material Science and Technology: SCMST)

          5. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Subcommittee on Biotechnology: SCB)

          6. คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Subcommittee on Sustainable Energy Research: SCSER)

          7. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Subcommittee on Marine Science and Technology:SCMSAT)

          8. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากร (Subcommittee on Science and Technology Infrastructure and Resource Development: SCIRD)

          9. คณะอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (Subcommittee on Space Technology and Applications: SCOSA)

 

12.30  – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน                           

Pacifica Restaurant

13.3015.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ต่อ)

 

15.3016.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

16.0017.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ต่อ)

 

19.0021.00 น.

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำสำหรับคณะอนุกรรมการฯ

 

 

 


 

TENTATIVE PROGRAM ON TUEDAY, 26 MAY 2015

 

เวลา

กำหนดการ

ห้อง

09.00 – 10.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ต่อ)

 

10.30 – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

11.00 – 12.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ต่อ)

 

12.30  13.30 น.

Lunch

Pacifica Restaurant

13.3015.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่า ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

ทัศนศึกษา

13.3016.00 น.

Coffee Break

4pm – 5.30pm

การประชุมคณะอนุกรรการอาเซียนว่า

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

       

 

 

 


 

TENTATIVE PROGRAM ON WEDNESDAY, 27 MAY 2015

 

เวลา

กำหนดการ

ห้อง

9.00 – 10.30 น.

การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Advisory Body Meeting on                                             the ASEAN Plan of Action (ABAPAST)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

10.30  – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

11.00 – 12.30 น.

การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

12.30  13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

Pacifica Restaurant

13.3015.30 น.

 การประชุมคณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน

Advisory Body Meeting on ASEAN Science Fund (ABASF)                                                     

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

15.3016.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

16.0017.30 น.

การประชุมคณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

19.0021.00 น.

ทัศนศึกษา

 

 

 

 


 

TENTATIVE PROGRAM ON THURSDAY, 28 MAY 2015

 

เวลา

กำหนดการ

ห้อง

9.00 – 9.45 น.

พิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The 69th ASEAN COST Opening Ceremony)

Grand Ballroom l (1)

 

กล่าวต้อนรับ โดย

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวเปิดการประชุม โดย

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.45 – 10.30 น.

งานแถลงข่าว

รับประทานอาหารว่าง

Grand Ballroom I

Coffee Break Area

10.45 –12.30 น.

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

Pacifica Restaurant

13.3015.30 น.

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

15.3016.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

16.0018.00 น.

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

19.0021.00 น.

Welcome Dinner for COST & All Delegates (Dress Code | National Dress)

MÖVENPICK RESORT & SPA KARON BEACH PHUKET

 


 

TENTATIVE PROGRAM ON FRIDAY, 29 MAY 2015

 

เวลา

กำหนดการ

ห้อง

9.00 – 10.30 น.

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

10.30 – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

Coffee Break Area

11.00 – 12.30 น.

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 69 (ต่อ)

Grand Ballroom ll - lll            (2 & 3)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

Pacifica Restaurant

ช่วงบ่าย

ทัศนศึกษา

TBC

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป