กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานสากล

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ลงนามความร่วมมือ, ISO, มาตรฐานสากล, วศ., MSTQ]  ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
Tags: [การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024, วศ.]  ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... ทั้งทางด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการนำพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในทางสันติไปใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์             ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
                28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.)  กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
... วว. กล่าวว่า “วว. มีสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body; CB) ที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2691 ซึ่งช่วยให้ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนใช้เป็นแนวทางในการผลิต การจัดเก็บ และจัดการวัสดุนาโน ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลต่อไป               ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า “วว. มีสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรอง (Certification Body; CB) ที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001, ISO ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... 2 หน่วยงาน ได้พิจารณาถึงการใช้วิธีทดสอบมาตรฐานสากล และมีการใช้วิธีทางเลือก (alternative tests) โดยใช้เซลล์และแบบจำลองสามมิติของผิวหนังชั้นนอก ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ OECD Guidelines ด้วย และความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันและสร้างความตระหนักในเรื่องการทดสอบความปลอดภัยและความเป็นพิษต่อผิวหนังโดยวิธีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช้สัตว์ทดลองให้เกิดในประเทศไทย ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... และนวัตกรรม  ซึ่งในส่วนของความร่วมมือกับเอไอที  สวทช. มีนักวิจัยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกเกือบ 500 คน ที่สามารถให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาในการทำวิจัย/วิทยานิพนธ์ อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลจำนวนมาก ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... เคร่งครัดของสหภาพยุโรป ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตยาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เทียบเท่ากับกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ สนใจที่จะร่วมดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป