กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา มาตรฐานการศึกษา

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ประชารัฐ, โรงเรียนต้นแบบ, มาตรฐานการศึกษา]  ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา นำร่องโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ  ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
3. Clipping วท ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... คอลัมน์ U station ยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย    ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึกความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา นำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 7,424 แห่ง ทุกตำบล ทั่วประเทศ   ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... ประมาณนั้นที่เหลืออยู่ของรัฐบาล ประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาครู การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
6. ก.วิทย์ฯ สวทช. ชู 6 นวัตกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... มีกฎระเบียบที่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์ที่ 4.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือและภาษา ยุทธศาสตร์ที่ 5.    ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
... ทั้งในรูปองค์กร เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สิ่งพิมพ์ และผ่านทางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนยกมาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2011
... เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  ของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง   ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป