กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ภาพถ่ายดาวเทียม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ได้ดำเนินการถ่ายภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณพื้นที่น้ำท่วม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ระบบติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (Thailand Flood Moritoring System)  ...
ศุกร์, 27 กันยายน 2013
... กับ สาธิตการรับสัญญาณดาวเทียมที่ศรีราชา           - นำเสนอภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียม COSMO Skymed           ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
43. สถาณการณ์ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล จังหวัดระยอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
จากภาพถ่ายดาวเทียมและสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำชายฝั่ง           ภาพจากดาวเทียมระบบเรดาร์ COSMO-SkyMed-1 เมื่อเวลา 06.15 น. ของวันที่ 30 ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
44. หน่วยงานด้านอวกาศไทย-อิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ประเทศอิตาลีมีเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้า มีระบบดาวเทียมเรดาร์เป็นของตนเอง ซึ่งประเทศไทยรับบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed ของประเทศอิตาลีอยู่แล้ว การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้รู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศของอิตาลีมากขึ้น ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการผลิตและระบบการตลาดของผลไม้ลำไย ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในระดับต้นน้ำเน้นที่การนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโซนนิ่งสวนลำไย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
46. ก.วิทย์ จัดประชุมร่วม 5 จังหวัดภาคเหนือ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมระดับต้นน้ำจะเน้นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโซนนิ่งสวนลำไย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้ขยายความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมเพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย จะเพิ่มศักยภาพของการรับประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบัติโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... GISTDA ได้นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอยู่แล้ว โดยโครงการศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบัติ จะเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ เพื่อต่อยอดให้เกิดการบริหารจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งด้านภาพถ่ายดาวเทียมควบคู่กับใช้เครื่อง GPS สร้างแผนที่น้ำระดับชุมชนทำงานร่วมกับคนในชุมชน สำรวจแหล่งน้ำที่มีอยู่และสร้างแหล่งน้ำใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ...
อังคาร, 02 กรกฏาคม 2013
... เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมระดับต้นน้ำจะเน้นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโซนนิ่งสวนลำไย ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป