กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

หน่วยงานด้านอวกาศไทย-อิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites

พิมพ์ PDF

: COSMO - Skymed for the user community ต่อยอดการพัฒนาอุตสากรรมด้านอวกาศ

             สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานอวกาศแห่งสาธารณรัฐอิตาลี และสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites: COSMO-Skymed for the user community เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีอวกาศระหว่างไทยและอิตาลี โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรพันธุ์  พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-17.30 น. ห้อง visionalium
             นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือด้านอวกาศกับประเทศอิตาลีทั้งด้านการทหารและพลเรือน ประเทศอิตาลีมีเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้า
มีระบบดาวเทียมเรดาร์เป็นของตนเอง ซึ่งประเทศไทยรับบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed ของประเทศอิตาลีอยู่แล้ว การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้รู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศของอิตาลีมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการของไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ
             ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า ประเทศอิตาลีมีระบบดาวเทียม Cosmo-SkyMed เป็นดาวเทียมชนิดเรดาร์ (SAR) ที่มีคุณลักษณะเดียวกัน จำนวน 4 ดวง ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร ดาวเทียมชนิดเรดาร์มีคุณสมบัติพิเศษในการถ่ายภาพทะลุผ่านเมฆได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมที่มีเมฆมากตลอดทั้งปี GISTDA จึงจะนำเทคโนโลยีเรดาร์จากประเทศอิตาลีมาใช้เต็มรูปแบบเป็นปีแรก เสริมการใช้งานดาวเทียม RadarSat ของประเทศแคนาดา ซึ่งได้รับสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเทคโนโลยีเรดาห์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม โดยเฉพาะในฤดูฝนจำเป็นต้องใช้งานข้อมูลจากดาวเทียมเรดาร์เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ผลผลิตข้าวและการเกษตร, การประยุกต์ใช้งานด้านสำรวจทางวิศวกรรม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการพูดคุยระหว่างหน่วยงานทางทหารของไทยและอิตาลี เพื่อนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเรดาร์มาสนับสนุนภารกิจทางทหารอีกด้วย
             ทั้งนี้งานสัมมนา Italian Space Activites: COSMO-Skymed for the user community เป็นส่วนหนึ่งของงาน Italian Festival 2013 ซึ่งสถานทูตอิตาลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมเรดาร์ บุคลากรภาคการศึกษา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ดาวเทียมเรดาร์ ส่งเสริมศักยภาพดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
สำนักยุทธศาสตร์และความร่วมมือต่างประเทศ สทอภ.
โทร. 02 141 4654 โทรสาร 02 143 9595
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป