กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

GISTDA นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาระบบต้นแบบแผนที่เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

พิมพ์ PDF

          สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย โดยขยายขอบเขตการประเมินความเสี่ยงพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทุกลุ่มน้ำและทุกจังหวัดของประเทศไทย
           GISTDA มีภารกิจที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานข้อมูลภาพดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไม่ว่าจากน้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
          ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ GISTDA นำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย เกิดประโยชน์ต่อการจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย เนื่องจากสามารถคำนวณพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง ซึ่งเรื่องนี้ได้ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะผลักดันให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วมได้ทำการประกันภัยอาคารที่พักอาศัยและทรัพย์สินขอตนเอง ซึ่งการที่จะตัดสินใจรับประกันภัยในลักษณะดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ร่วมถึงการจัดทำระบบต้นแบบแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยร่วมกับการจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้ขยายความร่วมมือโครงการพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมเพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย จะเพิ่มศักยภาพของการรับประกันภัยที่เกิดจากภัยพิบัติโดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศและระบบการให้บริการแบบออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และสะดวกรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
          ทั้งนี้ GISTDA จะจัดทำแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วมแบบรายตำบล จัดทำต้นแบบของการให้บริการระบบสารสนเทศด้านการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย และหาขอบเขตของพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในอดีตย้อนหลังอย่างน้อย 7 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2555) พร้อมทั้งพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล ระบบมาตรฐานข้อมูลการรับประกันวินาศภัยที่อ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้งานระบบดังกล่าวได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้


ผู้ส่งข่าว นางสาวพิมพ์นภัส เกิดผล ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ.
โทร. 02 141 4654 โทรสาร 02 143 9592 , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป