กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา พระราชดำรัส

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [5 ธ.ค. 2552, พระราชดำรัส]  ...
จันทร์, 07 ธันวาคม 2009
...            จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 พร้อมเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ ...
พุธ, 30 มีนาคม 2016
...                รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนาประเทศโดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสแห่งการ ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... เป้าหมายสำคัญก็คือ “การรวมพลังแห่งความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมใจสามัคคีของคนในชาติ” ทั้งนี้ “ความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชน” ให้สมดังพระราชดำรัส ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภายใต้การสนับสนุนจาก วท. ได้ทำการศึกษาวิจัยทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2548 ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
... 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ โครงการแกล้งดิน” ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
             เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงาน และได้มีพระราชดำรัสแสดงถึงความเป็นนวัตกรรมของ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันตกรรม ที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยดีขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยผู้สูงอายุ ...
จันทร์, 12 กันยายน 2011
9. 5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
(4 Cluster/เปิดบ้านนวัตกรรม)
... ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับ น.ต. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ดังนี้ “...โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง ...
พุธ, 17 สิงหาคม 2011
... สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานฯ ว่า ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 ที่จัดขึ้นในวันนี้  ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักกันทั่วไปว่า ...
พุธ, 10 สิงหาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป