กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. ประกาศ 2 ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้านวัตกรรมแห่งชาติปี 58 หวังปลุกกระแสนวัตกรรมในสังคมไทย

สนช. ประกาศ 2 ผลงานนวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้านวัตกรรมแห่งชาติปี 58 หวังปลุกกระแสนวัตกรรมในสังคมไทย

พิมพ์ PDF

              5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผลและพิธีมอบรางรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักด้านนวัตกรรมภายในประเทศ โดยมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรม เพื่ออนาคตเศรษฐกิจของประเทศไทย” พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. ผู้บริหารและผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2558 เข้าร่วมงานดังกล่าว

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นจุดเปลี่ยนของสังคมไทยจากระบบแบบเดิม ให้กลายเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรวมทั้งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก วทน. เพื่อยกระดับสังคมนวัตกรรมในระดับชุมชน และการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรม จากความร่วมมือใน 4 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ/มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และภาคสังคม/ชุมชน โดยภาครัฐได้คลี่คลายการเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานในภาคเอกชน พร้อมทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งผลักดันมาตรการภาษี กฎหมายการวิจัย ในขณะที่ภาคเอกชนจะต้องมีการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร ทั้งนี้ หากองค์กรใดไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว จะส่งผลให้ไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจได้ ดังนั้น การพัฒนา วทน. ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมฐานความรู้ เศรษฐกิจนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช.  กล่าวว่า “คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สนช. เสนอให้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “แกล้งดิน” ในเขตจังหวัดนราธิวาส และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ โครงการแกล้งดิน”

สนช. ได้ดำเนินการจัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้” จากบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีขนาดเล็กเพียง 2.75-3.00 มิลลิเมตร แผลจึงเล็ก หายเร็ว ยึดกับกระดูกได้ดี โดยได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 13485 และผ่านการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE mark) นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างงานให้ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน พร้อมทั้งมุ่งเป้าการส่งออกสินค้านี้ไปยังต่างประเทศ”

          สำหรับผลงานรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558 ได้แก่ “เวลโลกราฟ” นาฬิกาสุขภาพ จากบริษัท เวลโลกราฟ จำกัด ซึ่งวัดชีพจรได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจจับการเต้นของหัวใจจากการสวมใส่ที่ข้อมือโดยมีเทคนิคการกำจัดสัญญาณรบกวนจึงมีความแม่นยำใกล้เคียงกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจในโรงพยาบาล ปัจจุบันมีการส่งออกเพื่อจำหน่ายทั่วโลก เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Hardware Startups ทั้งยังสามารถนำข้อมูลบันทึกสุขภาพ ไปประกอบการวิจัย วินิจฉัย และคาดการณ์โรคบางชนิดได้

          การจัดกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล และ การจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2558 ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ผลงานระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีประโยชน์เด่นชัดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ผลงานระดับบริษัทหรือชุมชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว จัดโดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” ผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษา จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ข้อมูลข่าวโดย : คุณอาศยา ศิริเอาทารย์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ 02 – 017 5555 ต่อ 603

อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

  

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» “สมคิด” ชู “มหาวิทยาลัย” ความหวังปั้นอินโนเวทีพ สตาร์ทอัพ ให้เวลาปีครึ่งดันให้ถึงฝั่ง แนะใช้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศ
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รองนายก สมคิดฯ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» “สมคิด” ชี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวช่วยเศรษฐกิจขยายตัว เผยปี ’59 รัฐตั้งเป้าสนับสนุนการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา 1.3 แสนล้านบาท
» ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมกับนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป