กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ปลูกจิตสำนึก

ทั้งหมด 17 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... ต้องเสริมสร้างทั้ง 2 อย่าง ใช้กฎหมาย ใช้การปลูกจิตสำนึก ใช้ความมีอุดมการณ์ที่จะทำให้ประเทศชาติปลอดภัย และในเรื่องของการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในเรื่องของการค้าชายแดน ทุกอย่างเป็นระบบหมด เพราะฉะนั้นทุกอันต้องมีความโปร่งใสคุ้มค่า ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
... โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยที่มีคุณภาพและครองความเป็นหนึ่งในตลาดโลก ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างบูรณาการทั้งระบบ รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้เกิดความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ...
อังคาร, 28 เมษายน 2015
... ปลูกป่าและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
... และปลูกจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556 โดยมี ดร. พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 28 ตุลาคม 2013
... ภายใต้กรอบแนวความคิด การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยมีแนวทางในการดำเนินงานคือ การส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสร้างและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์กับเด็กและเยาวชน ...
อังคาร, 11 มกราคม 2011
... ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนที่เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้หันมาใส่ใจ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน ...
จันทร์, 22 พฤศจิกายน 2010
... เพื่อเผยแพร่วิชาการทางด้านการออกแบบวิศวกรรมและหุ่นยนต์  ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต  นักศึกษาต่างสถาบัน  และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีความสามัคคีปรองดองกัน  โดยได้รับการสนับสนุนด้านการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัย ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป