กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประกวดอีโคดีไซน์ 2010 โชว์สุดยอดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประกวดอีโคดีไซน์ 2010 โชว์สุดยอดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ PDF

 

นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน เครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ลดโลกร้อนด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

 

 

นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกันมากขึ้น จะเห็นได้จากปัญหาวิกฤติการณ์น้ำท่วม ฝนตกหนัก อากาศแปรปรวน แผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้เกิดกระแสตื่นตัวในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนที่เกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้หันมาใส่ใจ ปลูกจิตสำนึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการ EcoDesign 2010 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นสะพานนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการแสดงออกทางความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการต่อยอดความคิดที่นำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และทุกผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมีโอกาสจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าและเติบโตเป็น Green Product ที่สมบูรณ์และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคต

รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชาผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวว่า การประกวด EcoDesign 2010 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้ขยายจากกำหนดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ เป็น การบริการ และขยายขอบเขตของการประกวดเพื่อให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมมากขึ้น สำหรับปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 298 ผลงาน และผ่านการคัดเลือก จำนวน 70 ผลงาน โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีจำนวน 31 ผลงาน ซึ่งผลงานต้นแบบทั้ง 31 ผลงานได้นำมาจัดแสดงที่ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่เซ็นเตอร์ แห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ประเภทนักเรียน นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

- ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ เทียนลดโลกร้อน เครื่องนวดข้าวประหยัดพลังงาน (ผลิตกระแสไฟฟ้า) เปลือกลำไยไล่แมลง พัดลมพลังงานหารสาม ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าหนังจากเปลือกกล้วย หนังเทียมจากเซลลูโลส อิฐบล็อกประดับขยะโฟมผสมเปลือกหอย ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า และ TWIST BOX

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ TWIST BOX

- บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ Eco-Batt-Service, Eco Lightter และตั้งแคมป์กางเต้นท์ในเมือง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Eco-Batt-Service

            รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ Eco Lightter

ประเภทนักออกแบบอิสระ/ประชาชน/ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

- ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลังงาน จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ Traffic Light, GENYO, Strength Mobile Plant และ Light Cycle

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Strength Mobile Plant

            รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ GENYO

- ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ Eco Green Composite, การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ, powl, Florapro, Ultra Thin Green Steel, Curl Collection, ผ้าทอจากเส้นใยกล้วยผสม และ EKOBLOK อิฐรักษ์โลก ลดโลกร้อน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Curl Collection

            รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ EKOBLOK อิฐรักษ์โลก ลดโลกร้อน

- ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ MA-LEE, หลังคาอีโคบอร์ดที่ทำจากกล่องนม และ Amaze FootPath

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ MA-LEE

            รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หลังคาอีโคบอร์ดที่ทำจากกล่องนม    

- บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ การให้บริการซ่อมกระเป๋าทุกชนิด, RENTAL SOLAR CELL, Eco-Up, Renewal Cosmetic และ @Zite: Strength Mobile System

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Eco-Up

            รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ @Zite: Strength Mobile System

และ      รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาโปรแกรม คือ Strength Mobile Plant

            รางวัล Popula Vote คือ EKOBLOK อิฐรักษ์โลก ลดโลกร้อน

       ทุกผลงานข้างต้นได้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและพฤติกรรมของผู้บริโภค ภายใต้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการคำนวณหาค่า Carbon Footprint หรือปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยผลงานต้นแบบดังกล่าวนับเป็นการนำร่องที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต 

***************************************************************

สอบถามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

ปัทมา เปรมปรี (หญิง) โทร 08 1343 4576 / ณัตตินา สุวัฒวิตยากร (ตุ๊ก) 08 1552 0984 / ณัฐยา สุขทอง (นิ่ม) โทร 08 1412 0206 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   

หรือ ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

โทร 0 2564 6500 ต่อ 4673 E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ; อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ข่าวโดย : ศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าวโดย : สุนิสา ภาคเพียร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 3732 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป