กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่านิยม

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
  ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.  ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
... พ.ศ. 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2551 ที่ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปี 2553 รับฟังข้อเสนอแนะ และ ทบทวนค่านิยมองค์กรของ ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
... ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสร้างและกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ซึ่งทุกคนในสังคมต้องมีส่วนร่วมในการลดปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องก่อนการเลือกซื้อ ...
พุธ, 28 เมษายน 2010
... เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีศักยภาพสามารถร่วมการแข่งขันระดับสากลได้  นอกจากนี้ยังมีบทบาทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
... ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  ให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีศักยภาพสามารถร่วมการแข่งขันระดับสากลได้  นอกจากนี้ยังมีบทบาทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2009
... เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ หมายถึง การดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยอาจกระทำตามความสมัครใจ ค่านิยม จิตสำนึก และสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร ประเด็นสำคัญที่อยากฝากทุกท่าน ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
... 1,500 ล้านบาท และ 3. เชิงสิ่งแวดล้อม เน้นการตระหนักถึงการใช้พลังงานชีวภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เกิดค่านิยมในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และลดปัญหาขยะพลาสติก  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
28. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
... รวมทั้งบริการสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ ชีวิตของประชาชน  ค่านิยม MOST : M = Merit & Modernization (สร้างสรรค์สิ่งดีงาม และ ทันสมัยอยู่เสมอ) ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
29. รมต.กัลยา ลงพื้นที่โคราช เยี่ยมชมห้องเรียนวิทย์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มุ่งจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะกระบวนการคิดของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาน พร้อมสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีรูปแบบการเรียนการสอน ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
...  3 เครื่องหมายราชการ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 5 หน้าที่ความรับผิดชอบ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป