กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552

การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

     วันนี้  (6 พฤศจิกายน 2552)  เวลา  9.00 น.  นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  2552  และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ  ห้องประชุมชั้น 6  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     
     นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสามัญรับรองแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553  และพิจารณาร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีจำนวน 3  ฉบับ  คือ  1. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก  ค่าจดทะเบียนสมาชิก  ค่าบำรุง  และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก  พ.ศ. ...   2. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ....  และ 3. ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ....

     นายนิรุจน์  อุทธา  กล่าวต่อว่า หลังจากที่มีคณะกรรมการสภาฯ  ครบตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551   คณะกรรมการสภาฯ ได้ร่วมวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และสหวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานแห่งกฎหมายวิชาชีพนี้  ทั้งนี้ จำเป็นจะต้องจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 


     ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งคัดเลือกจากผลงานของผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น  119 ผลงาน  โดยนายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ที่ชนะตามลำดับ ดังนี้ 
  
            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายเรืองวิทย์  ภู่ธาราภรณ์
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ได้แก่  นายจิระศักดิ์  กัณตีเลิศ
            รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  ได้แก่  นายอมรเทพ  สุริยันต์  
                                                                        นายธานี  เหมือนนุช
            รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล  ได้แก่  นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
                                                                        นายศรีภูมิ  ใยเจริญ
 


     สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ถือเป็นสภาวิชาชีพลำดับที่ 14 ของประเทศไทย  ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขา  ให้มีกฎหมายวิชาชีพรองรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีศักยภาพสามารถร่วมการแข่งขันระดับสากลได้  นอกจากนี้ยังมีบทบาทส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ดีต่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์มีความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ  และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับชุมชนได้อีกด้วย    


ผู้เขียนข่าว  :  น.ส.อุษา  ขุนเปีย      กลุ่มงานประชาสัมพันธ์        โทร. 0 2354 4466 ต่อ 120
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   โทร 0 2354 4466 ต่อ 199

 


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป