กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
         เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
... 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ.ป่าติ้ว กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม อ.ค้อวัง กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ.มหาชนะชัย ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
33. โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
... ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำกัด ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ. กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ. กุดชุม กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ. ป่าติ้ว กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ ...
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014
... หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน" เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง       ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
... ที่มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี มีศรัทธาต่อการรับราชการ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และสามารถผลักดันภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
37. พิธีมอบรางวัลดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พ.ศ.2555 โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว และ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมประเมินดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน พ.ศ. 2556 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ...
ศุกร์, 13 ธันวาคม 2013
38. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
... รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม    พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย    พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
... ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นทีม การพัฒนาเครือข่ายในการทำงานและสร้างสารสัมพันธ์ที่ดี           กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการข้าราชการบรรจุใหม่ ...
พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2012
... รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม    พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย    พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ...
จันทร์, 09 มกราคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป