กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง ของขวัญปีใหม่คนไทย วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

พิมพ์ PDF

 

โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร

หลักการ/เหตุผล

     จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่เกษตรกรเพาะปลูกมากที่สุด โดยจังหวัดยโสธรได้กำหนดให้ “การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร” เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดว่า “ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” โครงการนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองโจทย์พื้นที่ โดยส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเกษตรกรเพื่อให้สามารถจัดการแปลงนาจนผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แนวคิด

      พว. โดย ศช. ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร” มาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗  โดยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในเรื่องแผนงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ. ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๗ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญจำกัด และ กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวน ๔,๕๖๕ ราย คิดเป็นพื้นที่นากว่า ๔๕,๐๐๐ ไร่

วิธีการดำเนินการ

     กิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่โครงการฯ  ได้ดำเนินการร่วมกับ

กลุ่มเกษตรกรทั้ง ๗ กลุ่ม  ได้แก่

๑) การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในแปลงนา  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งคือ  การปลูกพืชหมุนเวียน  การทำนานาปรัง  การปลูกและไถกลบปุ๋ยพืชสด และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

๒) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการทำนาอินทรีย์ แบบครบวงจร 

๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บข้อมูลเกษตรกรแบบพกพา  เพื่อช่วยในการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

สถานที่  :  พื้นที่จังหวัดยโสธร

กลุ่มเป้าหมาย  : กลุ่มเกษตรกรแกนนำผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการ 7 กลุ่ม ใน 5 อำเภอ

จังหวัดยโสธร

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    :  เกษตรกรที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๘๒๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งจะสามารถผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลได้ จำนวนประมาณ ๗,๓๐๐ ตัน  คิดเป็นมูลค่า ๑๑๖.๘๐ ล้านบาท และข้าวในระยะปรับเปลี่ยน อีกจำนวน ๑๐,๙๖๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๖๔.๔๐ ล้านบาท  ข้าวเปลือกทั้งสองประเภท                   กลุ่มเกษตรกรจะดำเนินการแปรรูปเป็นข้าวสารอินทรีย์และข้าวสารระยะปรับเปลี่ยน ได้จำนวน ๓,๖๕๐ ตัน และ ๕,๔๘๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๑๔๖.๐๐ ล้านบาท และ ๒๑๓.๗๒ ล้านบาท  (รวมทั้งสิ้น ๓๕๙.๗๒ ล้านบาท)

- สนับสนุนให้เกษตรกรมีการดำเนินงานในลักษณะกลุ่มเกษตรกร มีการสร้างงานในชุมชน กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญคือการทำนาระบบอินทรีย์ ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ  :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

ประสานเจ้าที่     :   คุณสรินยา ลอยประสิทธิ์ โทร. 02-564-7000 ต่อ 1091

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป