กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ยโสธร รุกรับนโยบายข้าวนายกฯ

รัฐมนตรี ก.วิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ยโสธร รุกรับนโยบายข้าวนายกฯ

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งนำ วทน. ปรับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ยโสธร หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และกลุ่มเกษตรกร หวังสร้างมูลค่าการส่งออกและให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้เป็น เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล พร้อมแจกถุงยืดอายุผักให้กลุ่มเกษตรกรทดลองนำไปใช้กว่า 2 หมื่นใบ ผลงานวิจัยพัฒนาฟิล์มพลาสติกจาก สวทช.

 

   

     วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรี และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เยี่ยมชมความสำเร็จกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อ.ป่าติ้ว และ อ.ค้อวัง พื้นที่นำร่องโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัย สวทช. โดยมีนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับพร้อมร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับฟังโจทย์ปัญหา และแนวทางขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแปลงนาให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของเกษตรอินทรีย์

 


         รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โครงการ พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เป็นโครงการสำคัญที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะภาคีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร เป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งนี้ ได้รับทราบว่าปัจจุบันมีเกษตรกรแกนนำที่ผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการข้าวคุณธรรม อ.ป่าติ้ว กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม อ.ค้อวัง กลุ่มชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรธรรมชาติหนองยอ อ.กุดชุม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อ.มหาชนะชัย กลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จำกัด อ.เลิงนกทา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีภูไท อ.เลิงนกทา รวมเป็นเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์จำนวน 4,565 ราย คิดเป็นพื้นที่นากว่า 45,000 ไร่  ดังนั้น การเดินทางลงพื้นที่ในวันนี้นอกจากเยี่ยมชมความสำเร็จแล้ว กระทรวงวิทย์ฯ ต้องการรับโจทย์ในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับนำกลุ่มชุมชนนำร่องไปพัฒนาในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรจังหวัดอื่นๆ ในประเทศต่อไป เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในวันแถลงผลงานรัฐบาล 3 เดือนที่ผ่านมา ต้องการเห็นประเทศไทยมีความเข้มแข็งและพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวนำ

 


    ด้านนายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่าเดิมที จ.ยโสธร มีการปลูกข้าวอินทรีย์กันอยู่อย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการทำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง และต้องขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะหน่วยงานไบโอเทค/สวทช. ได้เข้ามาสนับสนุนปัจจัยและส่งเสริมการนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเกษตรกร เช่น การสนับสนุนให้มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในแปลงนาด้วยปลูกปุ๋ยพืชสด จำพวกถั่วพร้าและปอเทืองอินทรียวัตถุเหล่านี้นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว ยังช่วยในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอีกด้วย

 

 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ลัญจนา (089- 1285004) /  สรินยา ( 081988-6614 ) ชัชวาลย์ (083- 032 5145)  ไพรัตน์ (085-902-5541) 
โทร. 02 564 7000 ต่อ 1162, 71725, 71727, 71728
โทรสาร 02-564-7060
http://www.nstda.or.th
https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND

 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ลงพื้นที่ตำบลน้ำอ้อม ยโสธร ติดตามโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
» ปลัด ก.วิทย์ฯลงพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม นำองค์ความรู้ วทน.สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
» ก.วิทย์ฯ จัดเวทีถ่ายทอดTAMIS ที่ยโสธร เกษตรกรแห่สมัครหวังใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
» ก.วิทย์ฯ สร้างยโสธรนำร่อง “โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ยกระดับข้าวไทยสู่สากล
» รมว.วท. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จ.ยโสธร
» ก.วิทย์ ยกทัพหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม พื้นที่จ.ยโสธร
» รมว.วท.เป็นประเปิดงานมหกรรม 1ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดยโสธร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป