กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศปท.วท.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

ศปท.วท.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

พิมพ์ PDF

      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน" เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 

     ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดบุคลากรในการรักษาประโยชน์สาธารณะ       โดยเล็งเห็นความสำคัญของป่าชายเลนซึ่งเคยเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่รวมของพืชและสัตว์นานาชนิด ปัจจุบันได้ถูกบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนกันมากขึ้น เช่น การบุกรุกเพื่ออยู่อาศัย การทำนากุ้ง ทั้งการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลน ก่อให้เกิดความเสียสมดุลทางระบบนิเวศ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด วท.ในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และตอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจิต ระยะที่ 2 ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

 

 

ภาพและข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 354 3825

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ค่านิยมของ GISTDA
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 1/2559
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก.วิทย์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน
» ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
» กระทรวงวิทย์ จัดอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความรู้การบริหารงานพัสดุ
» ศปท.จัดกิจกรรมโครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดกิจกรรมในหัวข้อ เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป