กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... น้อยเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน กฎหมาย จิตสำนึก วินัย อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เราต้องเร่งพัฒนาทุกด้านโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... มีคุณธรรมทุกคน สร้างองค์กรที่มีจริยธรรมที่ดีงามทั้งหมด มีวัฒนธรรม ขอร้องทุกคน นี่ใจผมนอนไม่หลับอยู่แล้วคิดทุกวัน รัฐมนตรีก็นอนไม่หลับ แถมจะมีคนไล่รัฐมนตรีอีก ไม่ต้องไล่ ถึงเวลาก็ไปกันหมด เหลือผมคนเดียว ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
... โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการ/สมาชิกชมรมเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริตของ สป.วท. และเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตอาสา ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... 2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... สำคัญที่สุดคือเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในเรื่องของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรม   - ในการประชุมสหประชาชาติ จะพูดถึงหลักการ 4P คือ P แรกก็คือ ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ มาจากความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถเข้าถึงการพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งสังคมที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่มุ่งมั่นในการดำเนินการปฏิรูปต่างๆเช่น ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
...  - สำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยทุกคนควรยึดถือไว้ รวมทั้งต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง จะต้องมีคุณธรรม ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... ต่อไปนั้น เราคงต้องร่วมมือ ร่วมใจกันมากกว่าเดิม ช่วยเหลือกันในทุก ๆ เรื่องสามัคคีกันไว้ เราต้องสร้างประเทศด้วยมือของเราเอง ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีคนดี คนมีน้ำใจ มีคุณธรรม มากกว่าคนไม่ดี เราต้องช่วยกัน เอาความดีชนะความไม่ดีให้ได้ ...
เสาร์, 22 สิงหาคม 2015
... วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานเปิดงาน และบรรยาย ในหัวข้อ จริยธรรม และความโปร่งใสของข้าราชการ ณ หอสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... ก็คือใช้คำว่า เน้นการ “สร้างคนดี มีคุณธรรม” 5. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ มาตรการอำนวยความสะดวก – ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนชาวไทย ชาวต่างชาติ ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป