กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สรุปสาระสำคัญ “รายการคืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF

 

 

- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ก็ขอเชิญทุกคนได้มาร่วมกันถวายพระพร ร่วมกิจกรรม การขี่จักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ ที่เรียกว่า “BIKE FOR DAD” ก็ขอเป็นการซ้อมใหญ่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป บนเส้นทางจริง ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยกันวางแผนการเดินทาง การจราจรต่าง ๆ

 

- สำหรับพี่น้องคนพิการ เราก็จะใช้คำว่า “เปลี่ยนภาระ” ให้เป็น “พลัง” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลก ซึ่งเราก็จะจัดคนดูแลในเรื่องการอำนวยความสะดวก การซ่อมรถ เรามีสัดส่วนให้อยู่แล้ว จะเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้ จะได้ตรงกับคำที่ UN (United Nations) ประกาศไว้ ว่าวันที่ 3 ธันวาคม นั้นเป็น “วันคนพิการสากล” ขอให้ช่วยกันรณรงค์ ภายใต้หลักการที่เรียกว่า “สังคมบูรณาในการเข้าถึงและเป็นการเสริมพลังคนทั้งมวล” วัตถุประสงค์คือ
     (1) ให้ชุมชนเมืองทุกคนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
     (2) เรื่องการปรับปรุงข้อมูลสถิติคนพิการ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น
     (3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดงานวันคนพิการในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ห้องรอยัลจูบีลี่ เมืองทองธานี ขอเชิญไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

- ในช่วงที่ผ่านมาของผมนั้นก็มีการประชุม APEC และการประชุมอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศ ประเด็นที่ให้ความสนใจของทั้งโลกในเวลานี้ก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ผมก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อยึดถือเป็นแนวทาง ทั้งในด้านการพัฒนา การเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน การเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ สำคัญที่สุดคือเรื่อง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ในเรื่องของความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขคือความรู้คู่คุณธรรม

 

- ในการประชุมสหประชาชาติ จะพูดถึงหลักการ 4P คือ P แรกก็คือ People ลดช่องว่าง เท่าเทียมกัน อันที่ 2 คือ Planet รักษ์โลก อันที่ 3 คือ Peace รักษาสันติภาพโลก อันที่ 4 คือ Partnership การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมในทุกมิติ สำหรับผมก็เสนอเพิ่มเติมในเรื่องของ “ประชารัฐ” คือร่วมมือกัน

- เรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงาน เรื่องนี้ผมอยากให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามายาวนาน ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมานั้น หลายเรื่อง ปัญหาของประเทศนั้น ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานาน ไม่แก้ไข เพิกเฉย ไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน สนองแต่กลุ่มตนเองและพวกพ้อง ซึ่งอาจจะไม่ใช่นโยบายเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เรื่องดี ๆ หลายเรื่องก็ไม่ได้รับการดำเนินการสานต่อ สำหรับมาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมาทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการสร้างคะแนนนิยม หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะกลับมาตอบแทนประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ประชาชน ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้ วันนี้รัฐบาล และ คสช. กำลังดำเนินการทั้งสิ้น ขอความร่วมมือจากทุกคนด้วย

 

- สิ่งที่รัฐบาล และ คสช. กำลังจะทำในระยะต่อไปนี้ จริง ๆ แล้วเริ่มมาตั้งแต่ต้นแล้ว ก็พยายามจะทำให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ตาม Road Map
     (1) เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การสร้างงาน สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มการวิจัยและพัฒนา อย่างบูรณาการ ตรงความต้องการของประเทศเรื่องสวัสดิการสังคม และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง นี่คือเรื่องสำคัญเรื่องแรก เรื่องที่
     (2) เรื่องเศรษฐกิจ จะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา 20 ปีแล้วไม่ได้ปรับเลย วันนี้เราก็เดินหน้าเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวก เรื่องการค้าการลงทุน ความง่ายในการประกอบการ ธุรกิจ ฯลฯ หลายเรื่องดำเนินการอยู่ จะเน้นในเรื่องของการลงทุน หรือการอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเดิมมี 5 ประเภท และเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่อีก 5 ประเภท เพื่อจะรองรับการนำไปสู่อนาคต การเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ ก็จะเน้นในเรื่องของดิจิทัล โครงการเศรษฐกิจใหม่ ที่ว่าทั้งหมดนี้เราจะขับเคลื่อนทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และคลัสเตอร์ ซูเปอร์คลัสเตอร์ ผมพูดหลายครั้งแล้ว วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อจะทำให้ประชาชนนั้นเข้มแข็ง มีรายได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีการปฎิรูประบบสหกรณ์ ปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ แล้วก็จัดทำระบบข้อมูลกลาง Data Center ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กระทรวงดิจิตอลเพื่อสังคมต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาประเทศ
     (3) ในส่วนของกฎหมาย ระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรม ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนขึ้น ให้ความเป็นธรรม ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม แล้วก็การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน แต่ทุกอย่างถ้าไปแก้ด้วยกฎหมาย ตอนท้ายจะบานปลายทุกที ต้องเริ่มตั้งแต่ต้องไม่ให้เกิด จะเกิดช่องว่างตรงไหน กฎหมายเป็นอย่างไร ช่องโหว่อยู่ตรงไหน เพราะทุกคนก็แสวงหาประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายทั้งสิ้น แต่เขียนกฎหมายแรงไปก็ปฏิบัติไม่ได้อีก สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึก สร้างระบบธรรมาภิบาล ทั้งในประชาชน ในสถานประกอบการ และในรัฐบาลต่อไป ปัจจุบันก็พยายามอยู่แล้ว การสร้างคุณธรรม จริยธรรม การให้การบริการภาครัฐ การกระจายอำนาจที่เหมาะสม เพราะเราจะต้องสร้างความสมดุล ในระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
     (4) เรื่องการสาธารณสุข ทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึง เพื่อจะแก้ปัญหางบประมาณด้วย ที่เราต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลง เพราะฉะนั้นเราได้เพิ่มไปแล้ว เรื่องระบบประกันสุขภาพ และอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย
     (5) 
เรื่องความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ำ ในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติ เราต้องแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม การจัดสรรที่อาศัย ที่ทำกิน มีปัญหามากเพราะมีกฎหมายถืออยู่ทุกหน่วยงาน ก็คือในเรื่องของการบุกรุกทำลายป่า จัดเป็นที่ทำกิน วันนี้ก็ต้องมีการจัดระเบียบ มีการขอคืนพื้นที่ ในเรื่องของการหาที่ทำกินให้

 

- เรื่องของการปรับโครงสร้างการเกษตรก็สำคัญ น้ำก็น้อยลง โลกร้อน ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง เรื่องการโซนนิ่งพื้นที่ ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก การใช้น้ำให้น้อยลง ใช้พื้นที่ให้น้อยลง แล้วก็มีปริมาณผลิตผลให้มากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมานานแล้ว จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ที่ผ่านมามันไม่ค่อยเป็นระบบ ก็เลยทำให้ปัญหาทับซ้อน และแก้ไม่ได้ วันนี้พยายามแก้ไขอยู่

 

- เรื่องการดำเนินการในส่วนของการท่องเที่ยว การกีฬา วัฒนธรรม และการสร้างความเป็นไทย วันนี้เราได้ทำใหม่ทั้งหมด เรื่องความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเป็น package ร่วมมือกันกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน จากนี้จะไปไหน ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศโดยเครื่องบิน วันหน้าเราอาจจะขับรถไปเที่ยวถึงประเทศอื่นได้โดยชมธรรมชาติไปด้วย ปีหน้าน่าจะทำเส้นทางไปได้ถึงเวียดนาม

 

- เรื่องความเชื่อมโยงแม่น้ำ 5 สาย ผมได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะหารือกัน ส่งข้อมูลให้ไปพิจารณาให้ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป และให้แนวทางไปว่าเราต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วย ทุก 5 ปีจะต้องมีการประเมินผล แล้วใช้เป็นเข็มทิศนำทาง จะต้องนำไปใช้ให้สอดคล้องในการจัดทำแผนปฏิรูประยะที่ 1 วันนี้เรากำลังทำถึงเดือนกรกฎาคม 2560 แล้วที่เหลือต่อไปก็ส่งต่อรัฐบาลหน้า หลังจากนั้น แล้วก็ดูว่า 20 ปี จะเกิดอะไรขึ้น เราต้องวาดอนาคตให้กับคนในชาติ ให้ต่างชาติ ต่างประเทศเขาไว้วางใจ เชื่อมั่นในการค้าการลงทุน ไม่ใช่ทำปีต่อปี ไม่ได้แล้ว ก็ขอความร่วมมือภาครัฐ ข้าราชการ ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม NGO และภาคประชาชน ต้องคิดถึงองค์รวมในการแก้ปัญหาของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยนี่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เราต้องให้ความรู้ มีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ อยู่อย่างเพียงพอให้ได้ก่อน แล้ววันหน้าเราพัฒนาให้สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จะทำให้ประเทศไทยมั่นคง

 

- เรื่องของงาน OTOP TO AEC ที่เราจัดมาช่วงที่ผ่านมาก็ปิดฉากไปแล้ว มีผู้เข้าชมทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศอย่างล้นหลาม มีมูลค่าการซื้อขายกว่า 75 ล้านบาท และมีคนมาเที่ยว กว่า 250,000 คน น่ายินดี พ่อแม่พี่น้องที่มาขายของก็ดีใจ วันนี้ร้านค้าในทำเนียบรัฐบาลก็มีปัญหา บอกว่าขายของไม่ได้ เพราะคนไปทานอาหารข้างนอกหมด ผมก็กำลังจะแก้ไข ไม่รู้จะแก้อย่างไรเหมือนกัน เพราะข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลก็อยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้าง ก็ไปทานข้างนอก คราวหน้าคงต้องเอาคนข้างนอกมาทานข้างในบ้าง ข้างในไปทานข้างนอก

 

- เรื่องปัญหาต่าง ๆ ทั้งหมด ถ้าเราไม่แก้ปัญหาจากต้นตอ ก็แก้ไม่ได้หมด แต่การแก้จากต้นตอต้องลึกซึ้ง คิดองค์รวม ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุก Stakeholder ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะปัญหาหนึ่งเชื่อมโยงถึงอีกปัญหาหนึ่ง การทำงานก็กฎหมายต่อกฎหมาย เกี่ยวโยงกันทั้งหมด วันนี้เราถึงต้องแก้กฎหมายทั้งหมด แล้วก็หาวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม How to do อย่างที่ผมว่า ประชาชนต้องร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นประชาชนต้องรู้อนาคต เราอย่าให้ใครมากำหนดอนาคตของเรา แต่ต้องร่วมมือในสิ่งที่ควรจะต้องร่วมมือ ตามกฎหมาย ไม่ใช่คัดค้านกันทุกเรื่องไปเลย วันนี้ก็เป็นปัญหาหมด หลายโครงการทำไม่ได้ เพราะติดในเรื่องของกลุ่มสิทธิมนุษยชน NGO ต่าง ๆ ก็คงต้องช่วยกัน ไม่อย่างนั้นคนไทย ผู้มีรายได้น้อยเขาไม่สามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ถ้าเราไม่หาอาชีพเสริมให้เขา นอกจากการเกษตรแล้ว วันหน้าถ้าทำไม่ได้ ทำแล้วได้น้อยลง เขาจะเอาอะไรมากิน มาอยู่ ก็ต้องมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาบ้าง สร้างงาน ในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละภูมิภาคขึ้นมาบ้าง ถ้าค้านทุกอย่าง ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น ท่านก็ต้องทำการเกษตรแบบนี้ แล้วก็เป็นหนี้ เป็นสินอยู่เหมือนเดิม ก็ขอความร่วมมือนะครับ

 

- เรื่องของการจัดระเบียบใหม่ หลายพื้นที่ก็มีความสะอาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคลองโอ่งอ่าง เราต้องปรับปรุงตรงอื่นไปด้วย หลาย ๆ ที่ก็เดือดร้อน ผมก็เห็นใจ แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผมให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ไปจัดหาพื้นที่ค้าขาย เท่าที่สำรวจมาไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ บางคนมีร้าน มีอะไรต่าง ๆ ของตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็อยากจะขายของให้มากขึ้น ก็เอามาค้าขายในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายด้วย เพราะฉะนั้นต้องแก้ไข อีกประการหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด และชนบทด้วย คือขายกันทุกที่ไป ก็เห็นใจ แต่จะทำอย่างไรต้องจัดระเบียบให้ได้แล้วกัน

 

สรุปสาระโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ข้อมูลจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย   

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป