กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เพื่อแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงวิทย์ฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) เพื่อแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

พิมพ์ PDF

  

          วันนี้ (9 ธันวาคม 2558) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานจำนวน 17 คน  ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส” คือ 1. เพื่อแสดงให้เห็นเจตจำนงของฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบว่ามีความมุ่นมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย จึงจัดงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมภายในงานจะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอด้วย

 


          พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมโลก ซึ่งรัฐบาล และ คสช. จะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึ้น แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะหากไม่ร่วมมือกันจะไม่มีทางสำเร็จ เช่นเดียวกันกับการปฏิรูปประเทศที่ต้องร่วมมือกัน ขณะที่หน่วยงานราชการต้องสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ส่วนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น จะต้องช่วยกันตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาคราชการ ทั้งนี้ จะนำทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยไม่ปกปิดประชาชน และขออย่านับถือคนรวยที่ไม่สุจริต


          “ผมอยากให้ทุกส่วนราชการชี้แจงการทำงานให้ชัดเจนว่า งบประมาณ แผนการดำเนินงานมาอย่างไร ถ้าตรวจสอบพบแล้วจะทำอย่างไรต่อ ถ้าไม่พูด ก็จะเป็นอยู่แบบนี้ จะเกิดความขัดแย้งไปเรื่อยๆ เพราะแต่ละส่วนย่อมมีคนดีและไม่ดี มีในทุกประเทศ อยู่ที่ว่าเราจะมีมาตรการในการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างไร สิ่งสำคัญคือคนส่วนใหญ่ต้องเข้าใจกฎหมาย เรียนรู้ตั้งแต่ในโรงเรียน สถาบันการศึกษาต่างๆเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ถ้าไม่มีกฎหมายจะขัดแย้งกันทุกเรื่อง ไม่เชื่อมั่นในกฎหมายก็ขัดแย้งอีก ฉะนั้น กฎหมายเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความเป็นธรรมเท่าเทียม มีสองอย่างที่มีการกล่าวคือ เรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน แต่ท่านอย่าลืมว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดของทุกประเทศ ซึ่งมันสำคัญทั้งหมด จะใช้อย่างหนึ่งอย่างใดก็แก้ปัญหาไม่ได้ โดยเฉพาะประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนา ฉะนั้นต้องมองทุกคนอย่างเป็นธรรมว่าจะทำอย่างไรในการสร้างความเข้าใจ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

          โดยในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่า “ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้ยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป”

 

ข่าวและภาพถ่าย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ  

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727 – 3732 โทรสาร 02 -333 -3834

E-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป