กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การต่อต้าน

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 4
... ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็เสนอมาแล้วกัน ผมว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วย ตรวจสอบง่ายขึ้น แล้วก็จับต้องได้ - เรื่องที่ 7. เรื่องการสร้างการรับรู้ รัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจ ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้าน ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
                        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ...
พฤหัสบดี, 21 มกราคม 2016
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ สร้างโอกาสทางสังคม และสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... โดยนางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  และ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานจำนวน 17 คน  ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปท.วท.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต ...
พุธ, 18 พฤศจิกายน 2015
... แต่ผมก็ให้รัฐบาลให้หน่วยงานเข้ามาดูแล เข้ามาร่วมมือกันมาตลอด วันนี้ผมเข้ามาบริหาร ผมจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ทุกคนช่วยกัน - การต่อต้านต่าง ๆ นั้น ขอร้องอย่ามาอ้างเหตุผลเลย อย่างมาโยงความผิดให้คนอื่น ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอีกด้วย ให้เป็นวาระแห่งชาติ ได้มีการสั่งการ ดำเนินการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายภายใน ...
เสาร์, 03 ตุลาคม 2015
... เจ้าหน้าที่ แล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย จำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน บางเรื่องก็มีการต่อต้านมากมาย กลุ่มการเมืองที่ยังไม่เข้าใจก็มีอยู่ อาจจะมีทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เพราะฉะนั้น คสช. ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
... รัฐบาลนี้ถือว่าเป็น “วาระแห่งชาติ เราก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ ทุกองค์กร ในการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการต่อต้านแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอาเซียนทั้งหมดด้วย การจัดลำดับของเราใน ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป