กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553 ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

พิมพ์ PDF

             International Institute for Management Development หรือ IMD ได้ทำการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำคัญต่างๆ รวม 57 ประเทศ ในปี 2552 โดยใช้เกณฑ์ชี้วัด 254 เกณฑ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และ (4) โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอันดับขีดความสามารถในภาพรวมของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 26 สูงขึ้นจากปี 2551 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเป็นรายกลุ่มปัจจัยแล้ว พบว่ากลุ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจและกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีการปรับตัวลดลง โดยในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอมากที่สุด มีอันดับอยู่ที่ 42 ลดจากอันดับที่ 39 ในปี 2551

ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป