กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง นโยบายและยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังได้รับงบประมาณ)ปี 2553

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 (ฉบับปรับปรุงหลังได้รับงบประมาณ)ปี 2553

พิมพ์ PDF

              ภายหลังที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศใช้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553 ให้มีความสอดคล้องกับแผนงาน/งบประมาณ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2553 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานในสังกัด ที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์และการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 ดูเอกสารอื่นๆได้ที่ ps-most.

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป