กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสนก

ทั้งหมด 62 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 7
... สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเค็มจากน้ำทะเลรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง โดยเฉพาะฤดูแล้งที่ปริมาณน้ำน้อยประกอบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงเข้าในลุ่มน้ำสายหลัก ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
... Alternatives” ในการประชุม Advisory Body Meeting on the ASEAN Science Fund (ABASF) ขณะนี้ยังไม่มีผลการประชุม 4. ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) ...
พฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2015
44. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  (กรอบบ่าย) 16 ตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลน้ำรับภัยพิบัติ สสนก.ชี้วาระเร่งด่วน 10 ชาติอาเซียนช่วยลดผลกระทบจากธรรมชาติ  ...
จันทร์, 25 พฤษภาคม 2015
... เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เรื่อง ระบบการบริหารจัดการน้ำของอาเซียน จัดโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อาทิตย์, 24 พฤษภาคม 2015
... สร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร และเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังตลาดโลก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นได้มีระบบข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ในฐานะหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำข้อมูลไปบูรณาการเพื่อบริหารจัดการไฟป่า ...
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
... เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าว         สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชน เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
... ตลอดจนการบริหารจัดการ ด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (สสนก.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาเรือนอัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ...
เสาร์, 28 มีนาคม 2015
... (สสนก.) เพื่อแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกแม่น้ำบางปะกงในช่วงฤดูแล้ง สามารถกรองน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม ให้เป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ โดยใช้เทคโนโลยีนาโน ผลิตไส้กรองนาโน ซึ่งมีจุดเด่นในการยืดอายุการใช้งานของไส้กรองรีเวอร์สออสโมซิสซึ่งมีรูพรุนเล็กมาก ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป