กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นํ้าตาล

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. การใช้นํ้าตาลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร, นํ้าตาล]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
2. การใช้นํ้าตาลในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมผลไม้โดยใช้น้ำตาลมากกว่า ร้อยละ 40 ได้แก่ นํ้าผลไม้เข้มข้น นมข้นหวาน และผลไม้แช่อิ่ม เป็นต้น อาหารจำพวกนี้สามารถเก็บไว้ได้นานเนื่องจากแรงดันออสโมซีสของน้ำตาลสูง ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
     แยม (jam or fruit jam) โดยปกติผลิตจากผลไม้ ซึ่งองค์ประกอบหลักในการผลิตแยม คือต้องใช้ผลไม้ที่มีปริมาณเพคตินสูง หรือมีการเติมเพคตินผง ร่วมกับการเติมนํ้าตาลใหมี้ความหวานที่เหมาะสม ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
4. ผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร)
     การถนอมอาหารโดยการดองเป็นการถนอมอาหารแบบหนึ่ง ใช้ความเข้มข้น ของเกลือ นํ้าส้ม และนํ้าตาลควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแล็กติก ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... โดยไม่ต้องอาศัยความร้อนในการเจลาติไนซ์แปง้ ซึ่งนํ้าตาลที่ไดส้ ามารถนำไปใชใ้ นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป   จุดเด่นของเทคโนโลยี      • มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นสามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังทุกประเภทเป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ปริมาณน้ำตาล ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป