กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รวมเทคโนโลยีของ วท. เทคโนโลยีอื่น ๆ เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นนํ้าตาลโดยไม่ใช้ความร้อน

เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นนํ้าตาลโดยไม่ใช้ความร้อน

พิมพ์ PDF

    


   มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมของเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลู
เลสที่ทำงานร่วมกันในการย่อยสลายองค์ประกอบของผนังเซลล์เพื่อปลดปล่อยเม็ดแป้งออกมา ซึ่งสามารถถูกย่อยต่อเป็นน้ำตาลได้โดยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ เอนไซม์องค์ประกอบนี้จะทำงานร่วมกันในการย่อยแป้งรวมถึงเซลลูโดลส และเฮมิเซลลูโลสในวัตถุดิบจากมันสำปะหลังประเภทต่างๆเป็นน้ำตาลในขั้นตอนเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องอาศัยความร้อนในการเจลาติไนซ์แปง้ ซึ่งนํ้าตาลที่ไดส้ ามารถนำไปใชใ้ นการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีต่างๆ ในขั้นตอนต่อไป

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี
     • มัลติเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นสามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังทุกประเภทเป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ปริมาณน้ำตาล > 80% (>800 mg ของน้ำตาลรีดิวซ์/กรัมของวัตถุดิบโดยน้ำหนักแห้ง) ของค่าที่ได้ทางทฤษฎีภายในเวลา 48 ชั่วโมง ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม
     • ไม่ต้องใช้ความร้อนในการเจราติไนซ์ ในวัตถุดิบก่อน จึงเป็นการช่วยลดพลังงานที่ตองใช้ในกระบวนการผลิตและไม่เกิดสารยับยั้งประเภท dehydration product
     • สามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 35-50 องศาเซลเซียส และ pH 4-5 ซึ่งเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวร่วมกับจุลินทรีย์ต่างๆ
     • การย่อยแป้งดิบสามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการย่อยเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลสบางส่วนทำให้ได้ทั้งน้ำตาลกลูโคสและไซโลส
     • มีผลในการช่วยลดความหนืด (viscosity) ของวัตถุดิบในระบบการหมัก ทำให้สามารถใช้ได้กับระบบที่ใช้ปริมาณวัตถุดิบสูงได้ (high solid loading fermentation)

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่
ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา
ติดต่อสอบถามข้อมูล
คุณปณิธาน ลีละธนาวิทย์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 6700 ต่อ 3128
โทรสาร : 0 2564 6985
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป