กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา แข่งขัน

ทั้งหมด 79 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 8
71. Clipping วท ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  นักวิจัยไบโอเทค แข่งขัน FameLab ชิงแชมป์โลก      แนวหน้า  ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
72. ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้าโอทอป ให้มีศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและต่างประเทศ  เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559  ณ  โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น     ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
... มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้    ...
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ การเพิ่มศักยภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน ...
... และมีความจำเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง ให้สามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากผลของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มากที่สุด  ...
เปลี่ยนความรู้เป็นความมั่งคั่ง เสริมกำลังแข่งขันให้เมืองไทย    ...
หลังจากที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานในกลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ...
... รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งในประทศและต่างประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของโลก  ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป