กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก บริการประชาชน บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย

บริการแหล่งทุนศึกษา วิจัย

แหล่งทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนให้เป็นพลังของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมกับต่างประเทศ สามารถผลิตเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อแข่งขันกับตลาดโลกได้

 ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท

 

ทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย-โครงการประดิษฐ์กรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
 


 

ขอบเขตการให้บริการ
      ให้บริการรับสมัครข้อเสนอโครงการ เพื่อรับเงินอุดหนุนวิจัยพัฒนาโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท โดยมีเป้าหมายให้มีการนำเทคโนโลยี หรือประดิษฐกรรมที่ได้ไปใช้งานได้จริง และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้งานผลิตทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในชนบท


ขั้นตอนการบริการรับเรื่องต่อทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย


เอกสารประกอบการบริการรับเรื่องส่งต่อทุนอุดหนุนเพื่อเครือข่าย
               - สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
               - สำนักงานปลัด วท.
               - ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

       
หน่วยงานที่ติดต่อ
         สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         196 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
         โทรศัพท์ 0-2354 4466 ต่อ 625, 626
         โทรสาร 0-2354-3712 , 0-2354-3779
         Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
         Website http://www.most.go.th/

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

                           
  ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 
ขอบเขตการให้บริการ
      ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 
ขั้นตอนการบริการรับเรื่องส่งต่อทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

          

เอกสารประกอบ
- การบริการรับเรื่องส่งต่อทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
                ระยะเวลาขอรับทุน : เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมในปีถัดไป
               - แบบเสนอโครงการวิจัยในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
               - ใบแสดงรายการข้อมูลดาวเทียมเพื่อใช้สำหรับโครงการวิจัย 
               - ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
             

หน่วยงานที่ติดต่อ
         สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
         196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
         โทรศัพท์ 0 2940 6420-8 ต่อ 201/208
         โทรสาร 0 2940 7307
         Website http://www.most.go.th/eservice 
         หรือ http:// www.gistda.or.th

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน

 ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน

 

 

ขอบเขตการให้บริการ
      ให้บริการรับเรื่องส่งต่อ ในด้านการสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ซินโครตรอน การให้ข้อมูลการสนับสนุนโครงการวิจัย การส่งต่อข้อเสนอโครงการ การติดตามสถานะการ

ขั้นตอนการบริการรับเรื่องส่งต่อทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน


เอกสารประกอบ - การบริการรับเรื่องส่งต่อทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน
               - ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยด้านซินโครตรอน
               - คู่มือการขอทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
               - แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย : Word | PDF 
               - Research Proposal form : Word | PDF
               - รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 
               - รายงานการเงินของโครงการวิจัย

        
หน่วยงานที่ติดต่อ
         ส่วนงานนโยบายและแผนงาน
         สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
         ตู้ ปณ. 93 ปณจ. นครราชสีมา 30000
         โทรศัพท์ 0 4421 7040 ต่อ 230, 231
         โทรสาร 0 4421 7047
         E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
         Website http://www.most.go.th/eservice
         หรือ http://www.slri.or.th/

 

ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค)

ทุนสนันสนุนการวิจัยพัฒนาวิศวกรรมภาครัฐและเอกชน (เนคเทค)
ติดต่อที่โทร. 0 2564 6900..9  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

- ทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2550 อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดกรอบงบประมาณ(สทอภ.) http://www.gistda.or.th
- การสนับสนุนประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท (สป.) สำนักงานปลัดกระทรวง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 
หน้า 1 จาก 4
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป