กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ปฏิทินกิจกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

EMailพิมพ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการMap
Street:
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
State:
เขตราชเทวี
Country:
Country: th

Description

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0 2201 7000
http://www.dss.go.th

  
 
วันที่/Date กิจกรรม/Title สถานที่/Venue จังหวัด/City ประเภท/Type
06.11.2009
09.00 น.
09:00 การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี
08.02.2010 - 09.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
หลักสูตรฝึกอบรม "ข้อกำหนด ISO/IEC 17025" กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
11.02.2010 - 12.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเตรียมสารละลาย (Solution Preparation Technique)" กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
15.02.2010 - 16.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
การจัดทำเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IEC 17025 (Quality Management Documentation) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
17.02.2010 - 19.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร (General Technique in Food Microbiology) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
23.02.2010 - 26.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
หลักสูตรฝึกอบรม "การใช้ AAS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ (AAS Technique)" กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
25.02.2010 - 26.02.2010
08.30 น. - 16.30 น.
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ กิจกรรมอบรม/สัมมนา
01.04.2010
00.00 น. - 00.00 น.
วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ รัฐมนตรี , วศ.

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป