EMail พิมพ์

ปฏิทินกิจกรรม

Event 

Title:
มอบรางวัลการประกวดโครงการ NSM Virtual Exhibition Award
When:
07.01.2010 14.00 น.
Where:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ - กรุงเทพฯ
Category:
รัฐมนตรี , อพ.

Description

มอบรางวัลการประกวดโครงการ NSM Virtual Exhibition Award ณ ห้องโถงชั้น 1 สป.วท. เวลา 14.00 น.

ผู้ประสานงาน : นพรัตน์ 08 1805 2951

Venue

Map
สถานที่/Venue:
ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   -   Website
Street:
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ZIP:
10400
City:
กรุงเทพฯ
Country:
Country: th

Description

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริป
เว็บไซต์ : http://www.most.go.th