เว็บลิงค์

พิมพ์

หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (องค์การมหาชน)    

 เว็บไซต์โครงการ

 ศูนย์บริการร่วม ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการธีออส โครงการการบูรณาการงานด้าน วิทยาศาสตร์ คลิกนิกเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลในระดับกระทรวง

ข้อมูลติดต่อหน่วยราชการระดับต่ำกว่ากระทรวงลงไป สามารถดูได้จาก ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย

 

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

1111  รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา
   
  กระทรวงแรงงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

  http://www.lawamendment.go.t
 
     

 

Tags รวมลิ้งค์ - เว็บไซด์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รอง ปกท.วท.(สมชาย) ได้รับเกียรติร่วมงานเปิดตัว เว็บไซด์ “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน”