กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ รายการ ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

รายการ ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

            เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 เป็นเวทีสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการ ใช้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คิดต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกอาชีพ เพื่อให้ได้แนวทางที่เป็นรูปธรรม นำมาสู่การจัดทำโรดแมปหรือสมุดปกขาวการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเวทีดังกล่าวจะจัดเวทีส่วนกลางเพื่อให้ได้โครงสร้างการปฏิรูปในภาพรวม และส่วนภูมิภาคโดยจะกระจายเวทีไปตามพื้นที่ต่างๆเน้นกลุ่มธุรกิจหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มธุรกิจอาหาร และการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เป็นต้น ทั้งนี้สืบเนื่องมากจากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง การลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หรือนโยบายที่กำลังดำเนินการควบคู่กัน อย่างการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก หรือการผลักดันให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่สุดคือ คือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายดังกล่าวนำมาสู่การสนับสนุนให้ SME สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของตน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

            การระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และเกษตรกรชุมชน ในเวทีส่วนภูมิภาค จะช่วยให้เห็นถึงความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริง รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่โดยอาศัยองค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งมีความสามารถสูงในการนำนวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งนำมาสู่การสร้างต้นแบบชุมชนเหล่านั้นไปเผยแพร่ให้ชุมชนอื่นๆได้ นอกจากนี้การสร้างกำลังบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นจุดสำคัญในการปฏิรูป วิทยาศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรประเภทนี้อีกมากเพื่อที่จะมาเป็นมัน สมองช่วยคิดต่อยอดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ซึ่งเวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้ ก็ได้มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้มาช่วยกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภท SME เพื่อให้สามารถยืนได้ด้วยตัวเองท่ามกลางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงสนับสนุนนให้สร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง จากการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งจากงบประมาณ งานวิจัยต่างๆที่จะนำมาใช้จริง มิใช่อยู่แต่เพียงในห้องสมุด หรือแม้แต่สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับการยกเว้นจากต้นทุนด้านการวิจัย และพัฒนา เป็นต้น

 

ติดตามชม รายการ "ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ที่ออกอากาศ ทาง ททบ. 5 ทุกวันอาทิตย์ ( เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ) เวลา 17.55 น. ย้อนหลังได้ที่ http://www.sti.or.th/webcast-detail.php?category_id=27

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป