กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

รองนายกฯ ยงยุทธ นั่งแท่นประธานบอร์ด พปส. กระตุ้นการพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ        ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดประชุมครั้งแรกในรอบ ๒ ปี เร่งผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และพัฒนากฎหมายพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ หวังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาประเทศ
         ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยมีการนำวัสดุกัมมันตรังสีเข้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ มากขึ้น  โดยผู้ประกอบการที่ผลิต มีไว้ครอบครอง ใช้ หรือนำเข้า ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุพลอยได้ วัสดุต้นกำลัง และเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อประโยชน์ต่างๆ จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ ปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และสิ่งแวดล้อม
        “ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้มารับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผมมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยประเทศไทยควรมีพัฒนาการด้านกฎหมายที่ทันต่อยุคสมัย พร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ วาระสำคัญที่ควรเร่งดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรกในการประชุมครั้งนี้ คือ การต่ออายุใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี การพิจารณาออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุพลอยได้ และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตที่เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู” ศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว
        สำหรับการประชุมคณะกรรมการ พปส. ครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) นายชาตรี สุวรรณิน รองอธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด รศ.นเรศร์ จันทร์ขาว ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย และดร.สิรินาฏ เลาหะโรจนพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

 


 โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป