กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ 3 หน่วยงาน วท. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เปลี่ยนแพร่เป็นเมืองวิทยาศาสตร์

3 หน่วยงาน วท. ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เปลี่ยนแพร่เป็นเมืองวิทยาศาสตร์


 

        นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2556 พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านใหม่สมบัติทวีประชาสรรค์ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ วันที่ 12 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลตำบลเด่นชัย และเทศบาลบ้านห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ พร้อมมอบของขวัญให้แก่เด็กและกล่าวให้โอวาท ความว่า วันนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของประเทศชาติ เป็นวันที่เราให้ความสำคัญกับเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมใจกันร่วมจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์และสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้นำเทคโนโลยีมากมายมาร่วมกันจัด ทั้งหุ่นยนต์ ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกหลายด้าน เพื่อให้จังหวัดแพร่กลายเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ เด็กๆ จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านการศึกษา การสร้างรายได้ และกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
 

 

        ในโอกาสนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้กล่าวสารเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ความว่า

        เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ดิฉันขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศทุกคน

        วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง อยู่ในกฎระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี รู้จักคิด รักตนเอง รักครอบครัว และรักประเทศชาติ ตลอดจน ยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

        ปี 2556 ดิฉันขอมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เด็กและเยาวชนล้วนมีอิสระทางความคิด แต่การแสดงออกต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการรักษาวินัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง การแสวงหาความรู้จึงไม่มีขีดจำกัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลายทาง เช่น การอ่านหนังสือ การเดินทาง การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เด็กและเยาวชนจึงต้องรู้จักคิด เลือกรับข้อมูล ที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะในปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เด็กและเยาวชนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน พร้อมกับการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อเด็ก เยาวชน และประเทศไทย   ในการก้าวสู่อาเซียนได้อย่างมั่นใจ

         ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 นี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาลให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไป

 

เขียนข่าวโดย  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ถ่ายภาพโดย   นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป