กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day รับวันเด็กแห่งชาติ 2556

กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day รับวันเด็กแห่งชาติ 2556


 

       วันนี้ (10 มกราคม 2556)  เวลา 09.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานปีนี้มีชื่อว่า “กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556” ภายใต้แนวคิด “KIDS FOR THE FUTURE”  พลังคิด พลังอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2556

 

 

          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดวันหนึ่งของประเทศไทย และให้เราคำนึงถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนทุกคนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นอนาคตของชาติ เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้และสร้างความตะหนักทางด้านวิทยาศาสตร์  และได้ย้ำถึงคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำ พาไทยสู่อาเซียน” การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดขึ้นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 – 12 มกราคม 2556 รวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันเสาร์นี้ด้วย

 

 

         รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

 

 

         ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสาระประโยชน์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และสามารถผลักดันสู่การพัฒนาระดับประเทศ  ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ได้ดำเนินจัดกิจกรรมสำหรับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยงานปีนี้มีชื่อว่า “กระทรวงวิทย์ Kids Day 2556” ภายใต้แนวคิด “KIDS FOR THE FUTURE”  พลังคิด พลังอนาคต  โดยกำหนดสถานที่จัดงาน 3 แห่งด้วยกัน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดขึ้นใน วันที่ 10-12 มกราคม 2556 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี และที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์  ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่ประชาชนและเยาวชนที่สนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริเวณถนนพระรามที่ 6 และถนนโยธีให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2.ให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจของหน่วยงาน ได้เห็นอุปกรณ์ เครื่องมือ และการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์

3. ให้ความรู้และส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน  ทั้งยังเสริมสร้างประสบการณ์และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

         ในการจัดงานครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 19 หน่วยงาน ใน 3 กระทรวง ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งหมดภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกระทรวงศึกษาธิการ และกรมทรัพยากรธรณี ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ในปีนี้ มีทั้งหมด 51 สถานี 75 กิจกรรม ให้เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม และสัมผัสประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ อย่างใกล้ชิด อาทิ กิจกรรมตามจุดต่างๆ การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก

 

 

         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ได้แก่
เด็กชายธนทัต เจริญพร โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวดจาก APRSAF-19
- เกียรติบัตรจาก GISTDA
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท
- ของที่ระลึกจาก GISTDA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้แก่
เด็กหญิงจิราพร ผิวศรีสุข โรงเรียนวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวดจาก APRSAF-19
- เกียรติบัตรจาก GISTDA
- ทุนการศึกษา 1,000 บาท
- ของที่ระลึกจาก GISTDA

และยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพวาดในการประชุม นานาชาติ APRSAF-19 ณ ประเทศมาเลเซีย
- โล่ห์รางวัล Best Poster Award
- เกียรติรางวัล Best Poster Award
- ของที่ระลึกจาก JAXA

 

เขียนข่าวโดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพโดย   : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ , นายรัฐพล หงสไกร , นางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์

เผยแพร่ข่าว    : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป