กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อสาธารณะ ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue)

ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue)


           อพวช. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานบริเวณถนนพระรามที่หก และถนนโยธี หน่วยงานร่วมจัดประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์หินและแร่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การให้เข้าชมห้องปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างทักษะ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ละครวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 3 วัน ในการดำเนินกิจกรรมคือระหว่างันที่ 8-10 มกราคม 2552 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25,136 คน

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป