กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รายการเดินหน้าประเทศไทย สวทช. / ก.วิทย์ฯ บุกภาคใต้นำงานวิจัยใช้ได้จริง จัดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดสงขลา” เพื่อ SMEs และผู้สนใจต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้

สวทช. / ก.วิทย์ฯ บุกภาคใต้นำงานวิจัยใช้ได้จริง จัดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดสงขลา” เพื่อ SMEs และผู้สนใจต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้


 

              (31 พ.ค. 59) -  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก สงขลา - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559” จังหวัดสงขลา แสดงผลงานวิจัยพร้อมใช้ เข้าถึงได้ง่าย จาก สวทช. และสถาบันวิจัยชั้นนำ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้งานจริง ตลอดจนร่วมเจรจาจองใช้สิทธิกับเจ้าของผลงานได้โดยตรง พร้อมสินค้าผลงานวิจัยจากที่สร้างมูลค่าธุรกิจ พร้อมบรรยายพิเศษจากแหล่งทุนอุดหนุน SME

 

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการ สวทช.

 

              ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรองผู้อำนวยการ สวทช. ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเสริมศักยภาพ SME ไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นให้เกิดการต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติต่อไป โดย สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้สนับสนุน ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยรวม 19 แห่ง ร่วมจัด “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559” จังหวัดสงขลา” นี้ขึ้น เพื่อเป็นกลไกใช้ขับเคลื่อนผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าออกสู่เชิงพาณิชย์ ให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ได้เข้าถึงได้ง่าย โดยลดขั้นตอนและวิธีการลง เหลือเพียงการหารือและตกลงทำสัญญา หากทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน มีค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท บวกกับ Royalty Fee 2% ของยอดขายเท่านั้น”

 

              ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่าวต่อว่า “นอกเหนือจากงาน Thailand Tech Show ข้างต้นแล้ว รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสตาร์ตอัพ โดย สวทช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการโครงการเพื่อพัฒนาสตาร์ตอัพอย่างครบวงจร เรียกว่า Startup Thailand โดยแรกเริ่มกำหนดวงเงินสำหรับสตาร์ตอัพ หรือ Startup Voucher บริษัทละ 8 แสนบาท วงเงินจำนวนนี้สตาร์ตอัพสามารถนำไปใช้ในสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้น ทั้งการทำต้นแบบสินค้าและบริการ จ่ายค่าเช่าออฟฟิศ ทำการตลาด ไปจนถึงนำไปเป็นทุนในการส่งนวัตกรรมของตนเข้าประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติก็ได้ ผู้ประกอบการเพียงทำแผนธุรกิจประมาณการการใช้เงินก้อนนี้ในเวลา 12 เดือน โดย สวทช. จะเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งการต่อยอดความรู้ให้กับสตาร์ตอัพเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การตลาด ภาษา การทำงานกับต่างประเทศ ซึ่งจะจัดให้มีหลักสูตรในรูปแบบของ e-learning ผสมผสานระหว่างหลักสูตรที่สอนโดยอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญชาวไทย และหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้กลุ่มสตาร์ตอัพสามารถเรียนรู้ได้ในแบบ anywhere anytime โครงการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจและดึงดูดนักคิด นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กล่าวทิ้งท้าย

 

              สำหรับจุดเด่นของงาน “Thailand Tech Show ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2559” จังหวัดสงขลา” แสดงเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยและพัฒนาของ 19 หน่วยงานพันธมิตรจากทั่วประเทศ และสินค้านวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว ผลิตและจำหน่ายแล้วจริง จากหน่วยงานผู้ประกอบการ ทั้งนี้เทคโนโลยีที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่

              - ชุดทดสอบวุ้นอาหารความหนืดสูงสำหรับคัดแยกเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ ม.วลัยลักษณ์

              - กล้องจุลทรรศน์เพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา ม.วลัยสักษณ์

              - เครื่องอบแห้งวัสดุการเกษตรด้วยคลื่นไมโคเวฟ ม.วลัยลักษณ์

              - สวิตช์สัมผัสจากหมึกนำไฟฟ้า (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) : เป็นการออกแบบและประยุกต์ใช้งานสวิตช์แบบสัมผัสด้วยเทคโนโลยี หมึกนำไฟฟ้า มีราคาที่ถูกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

              - ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

              - สารทดแทนฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตในการปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้ำและน้ำหนักของเนื้อกุ้ง ม.สงขลานครินทร์

              - สูตรไอศกรีมผสมผงไหมและกรรมวิธีผลิตตามสูตร, สูตรไส้กรอกอีสานไหมทองและกรรมวิธีผลิตตามสูตร, สูตรหลามหมูยอไหมทองและกรรมวิธีผลิตตามสูตร, สูตรลูกชิ้นหมูยอไหมทองและกรรมวิธีผลิตตามสูตร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

              - สูตรผลิตแผ่นเจลลอกสิวเสี้ยนจากโปรตีนไหมเซริซิน (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ) : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสารสกัดจากผงไหม มีประสิทธิภาพในการลอกสิวเสี้ยน สามารถยับยั้งการอักเสบและป้องกันการเจริญของเชื้อโรค กรดอะมิโนที่มีอยู่ในผงไหมซิริซินมีส่วนช่วยคืนความชุ่มชื้นสู่ผิวหนังด้วย


             
 ผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของรายละเอียดโครงการและข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆ ภายในงาน ติดตามได้ที่ www.thailandtechshow.com

 ข้อมูลข่าวโดย :  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
» 5 โครงการเร่งด่วนขับเคลื่อน SME l 13 กรกฏาคม 2559 l Smart SME
» รายการตอบโจทย์SME ตอน : ทางด่วนสู่ Tech Start Up 13 กรกฎาคม 2559 ( SmartSMETV)
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป