กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก รายการเดินหน้าประเทศไทย ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)

ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)


 

 

     วันนี้ (8 มกราคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)(TCELS) โดยมี นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ อาคารมิว ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

     นายนเรศ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในปัจจุบันการดำเนินของหน่วยงานได้ตอบโจทย์ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งไว้ 5 เรื่อง โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์สามารถทำได้ถึง 4 เรื่อง คือ 1.วิจัยเชิงพาณิชย์ 2.วทน.เพื่อสังคม 3.โครงสร้างพื้นฐาน วทน.และบริการ 4. กำลังคน วทน. และการสร้างความตระหนัก

               แผนการดำเนินงานปี 2557 - 2561 มีดังนี้

1.ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์

        1.1 สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                                                                      

        1.2 จัดทำแผนธุรกิจ (ระยะที่ 2) หน่วยปฏิบัติงานวิจัย

        1.3 Roadmap implementation

        1.4 ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือฯ

        1.5 ต่อยอดแนวความคิดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เข้าสู่ตลาด (ผู้ประกอบการใหม่)

        1.6 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ในระดับนานาชาติ) ที่เกี่ยวข้อง

2.สนับสนุนการพัฒนากำลังคนและ Career Path เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง

        2.1 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (ร่วมกับ มจพ.)

        2.2 สร้างความร่วมมือการพัฒนากำลังคนร่วมกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ

        2.3 สนับสนุน/ร่วมเป็นเจ้าภาพประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศไทยและระดับนานาชาติ

3. สนับสนุนการวิจับและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบมุ่งเป้า

        3.1 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ (ร่วมกับ มจธ.)

        3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและต่อยอด

4. สนับสนุนและจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์

       4.1 โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเชิงวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ฟื้นฟูเชิงพาณิชย์

       4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์

 

 

โครงการ Medicopolis เวชนคร เป็นโครงการหลัก ที่สร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุขภาพในระดับชาติ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต กลุ่มเป้าหมายของ Medicopolis คือ กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มเสริมความงาม,กลุ่มผู้รักสุขภาพ}นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มวิชาชีพ,ผู้ประกอบการ หรือผู้เช่าสถานที่และนักลงทุน

 โครงการ Medicopolis มีแผนการดำเนินงาน ระหว่างปี 2557 -2561 คือ

1.             ปี 2557 - 2558 เปิดพื้นที่นำร่องในย่านธุรกิจ

2.             ปี 2557 - 2550 ประสานกับเครือข่ายที่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง

3.             ปี 2558 - 2561 รัฐร่วมลงทุนกับเอกชนในพื้นที่ขนาดใหญ่

ดร.พิเชฐ ให้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ไว้ 3 เรื่อง คือ 1.โครงการ Medicopolis ควรนำของที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2.หุ่นยนต์ทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและต้องทำให้เห็นว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 3.โครงการยางพาราจะต้องเป็นการดำเนินงานในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป เช่น เครื่องสำอางค์ ยา เซรั่ม ถุงมือยาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ควรจะมีการพัฒนาในด้านอื่นๆเพราะเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และสิ่งที่ทำจะต้องมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

ข่าวโดย  :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ  : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป